La cultura transversal en el desenvolupament sostenible

Culture 21. Agenda 21 de la Cultura | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Els aspectes culturals juguen un paper essencial en l'èxit de l'Agenda 2030. Els drets culturals, el patrimoni, la diversitat i la creativitat són components centrals del desenvolupament humà i sostenible.
 

L'Agenda 2030 és un petit pas cap endavant en la consideració dels aspectes culturals per al desenvolupament sostenible. Al  2013 va haver-hi una gran mobilització de la societat civil, organitzacions i xarxes culturals internacionals, per incloure la cultura a l’Agenda 2030 com un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la campanya global “El futur que volem inclou la cultura” (“The Future We Want Includes Culture” n’és el títol en anglès). Com va recollir la 'Carta de Cooperació Cultural de Lió'. Amb 'La cultura en los objetivos de desarrollo sostenible. Guía práctica para la acción local' podreu penetrar els Objectius de manera transversal per extreure'n l'implicació de la cultura en el desenvolupament local sostenible amb efectes globals.

Si bé cap dels 17 Objectius es concentra exclusivament en la cultura, l'Agenda resultant inclou diverses referències explícites als aspectes culturals. Val la pena destacar els següents elements:
 

4.7 té per objectiu assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre d'altres, mitjançant l'educació per a la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

8.3 aborda la promoció de les polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, així com, entre altres, la creativitat i la innovació.

8.9 i 12.b fan referència a la necessitat d'elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible, també a través de la cultura i els productes locals, i la necessitat d'elaborar instruments adequats a aquests efectes.

11.4 destaca la necessitat de redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
 

Per introduir-nos a la guia, el CGLU/UCLG ens resumeix els temes clau que aborda cada Objectiu, sobre el text ‘Transformar el nostre món’. Tot seguir al capítol: ‘¿Por qué es importante la cultura en este terreno?’, es descriu què fa que els aspectes culturals siguin significatius per l'assoliment de la funció que sigui, tenint en compte les referències explícites a la cultura que inclou l'Agenda 2030, però també tenint en compte altres evidències. A ‘¿Qué  pueden  hacer  las ciudades?’ hi podem trobar recomanacions per explorar els vincles entre la cultura i les polítiques per part de ciutats i governs locals. Des dels programes a les pràctiques culturals, basades en orientacions sobre polítiques i documents previs, així com en observacions realitzades per ciutats d’arreu del món. Finalment, ‘Ejemplos: ciudades que lo demuestran en la práctica’: presenta casos de ciutats que han demostrat que cultura era pertinent per assolir l'objectiu (ODS) en qüestió. Els exemples van ser reunits utilitzant les eines d'observació de política amb què compta CGLU (entre elles, la base de dades de bones pràctiques de l'Agenda 21 de la cultura) i d'altres fonts.

En última instància, la responsabilitat local i regional de l'Agenda 2030, la implementació i execució eficaces en els àmbits locals i regionals s'ha de basar en la participació activa dels governs locals i regionals i de la resta d’actors urbans (p. e. Associacions de governs locals) en el disseny, el seguiment i l'avaluació de les estratègies nacionals de desenvolupament sostenible i les polítiques que s’hi vinculin.

Des d'una perspectiva cultural, la localització dels ODS constitueix un desafiament, particularment pel fet que el contingut de l'Agenda 2030 vinculat amb la cultura és feble. L'objectiu d'aquesta publicació és oferir eines adequades als actors locals per superar aquesta situació. Cal que els que tenen al seu càrrec la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible, coneguin la tensió que hi ha entre la descripció ‘freda’ dels ODS i les històries, els contextos i les realitats locals ‘càlids’; en altres paraules, la ‘localització’ necessita del reconeixement i la reinterpretació sobre el terreny.


A més, les ciutats i els governs locals necessiten implicar i promoure l’empoderament dels ciutadans, els actors i les xarxes vinculats amb la cultura en els processos locals relatius a la ‘localització’. En la mesura del possible, les xarxes culturals nacionals i els comitès de cultura de les associacions de governs locals també han de participar en els processos nacionals, a fi de garantir la incorporació dels aspectes culturals en les estratègies nacionals i en la localització in situ dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 
 

Per a més informació, podeu consultar el document complet:

PDF La cultura en los objetivos de desarrollo sostenible. Guía práctica para la acción local

 


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris