Quin paper exerceixen les botigues dels museus?


Agència Catalana del Patrimoni Cultural
 

Quin paper exerceixen les botigues dels museus? Més enllà de la seva mera funció com a punts de venda de productes i generadors d’ingressos, les botigues poden esdevenir un complement important a l’experiència dels visitants. Factors com la titularitat de l’equipament, el seu nivell d’ingressos, el volum de visitants o els esforços de personal dibuixen un panorama concret.

Amb l’informe “Botigues dels museus i equipaments patrimonials de Catalunya”, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) posa a disposició del sector dels museus i el patrimoni una eina útil amb dades sobre la diversa situació actual i aporta conclusions per facilitar una reflexió al voltant d’aquest servei i els reptes que han d’afrontar en relació amb els nous temps.
 
 

Interacció Botiga del Museu Marítim de Barcelona | mmb.cat

Botiga del Museu Marítim de Barcelona | mmb.cat
 
 

L’estudi contempla les dades recollides a partir d’una enquesta adreçada a un directori de 257 equipaments del país – museus registrats, monuments gestionats per l’ACdPC i altres museus i monuments – per a l’any 2019, previ a l’esclat de la pandèmia. El 70% dels museus consultats són de titularitat pública i dos terços dels equipaments privats són de titularitat de fundacions o associacions.

El 80% dels museus i equipaments consultats disposa d’algun tipus de botiga (en general, de dimensions reduïdes), tot i que aquelles que compten amb un espai diferenciat arriben tan sols al 15% dels equipaments públics i un 35% en el cas dels de titularitat privada. L’estudi apunta que la disponibilitat d’un espai de botiga diferenciat està relacionada amb el seu pressupost d’ingressos propis.
 
 

Interacció Tipologia de botiga segons pressupost d’ingressos propis. 2019.

Tipologia de botiga segons pressupost d’ingressos propis. 2019
 
 

Així mateix, la freqüentació de visitants també és un factor al qual respon la disponibilitat de botiga. Entre els equipaments que van rebre menys de 10.000 visitants el 2019 la presència d’una botiga és del 64%, que s’eleva entre el 87% i el 100% entre aquells que en van rebre més de 10.000 visitants.
 
 

Interacció Disponibilitat de botiga segons el nombre de visitants. 2019.

Disponibilitat de botiga segons el nombre de visitants. 2019
 
 

Amb una presència en línia de les botigues que no arriba al 12%, aquest es tractaria d’un dels reptes més destacats que han d’afrontar els museus i equipaments patrimonials. En aquest cas, les diferències entre el sector públic i privat són destacades: mentre un 43% de les empreses privades disposen de botiga online, aquesta xifra es redueix al 5% en el cas dels equipaments gestionats per l’administració local.

Quant a les funcions de les botigues, el 64,8% dels responsables dels museus apunten que aquestes complementen principalment l’experiència del visitant, seguit pel reforç de la imatge dels centres (57,2%) i la generació d’ingressos propis (52,4%). Els productes més habituals que s’hi ofereixen són les publicacions pròpies (81,4%), altres llibres i publicacions (77,9%), marxandatge propi (77,2%) i postals (60%).

Les botigues dels equipaments consultats compten, principalment, amb una gestió pròpia (90%) i els únics casos de gestió externa es localitzen a la ciutat de Barcelona i, en menor mesura, a les comarques de Girona. El personal de les botigues no depassa les 3 persones en el 75% dels casos i més del 70% de la totalitat del personal té una dedicació compartida amb altres tasques d’atenció als visitants.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural. (2021). Botigues dels museus i equipaments patrimonials de Catalunya. Mapatge de la situació actual. ACdPC patrimoni.gencat.cat

   


 


 

_____________________________________________________________________