Responsabilitat social i efectes de la covid-19. Qüestions d’interès pels museus

La Xarxa d'Organitzacions de Museus Europeus (NEMO) (en anglès, Network of European Museum Organisations) ha publicat recentment dos document d’especial interès pels treballadors del sector, les persones encarregades de les polítiques museístiques i els responsables polítics en matèria de museus.

«Follow-up report on the continued impact of Covid-19 on the museum sector» es va publicar el gener de 2021 i és la continuació d’un primer informe realitzat el maig de 2020. Com el primer, aquest informe s’ha pogut realitzar gràcies a una enquesta resposta per centenars de museus de prop de 50 països, la majoria d’ells europeus. En aquest cas, s’analitza la situació dels equipaments museístics, encara profundament marcada per la pandèmia de la covid-19, durant el període del 30 d’octubre al 29 de novembre el darrer any. Els principals temes que s’aborden tenen a veure amb les conseqüències de la pèrdua d’ingressos, la creixent importància dels recursos i ofertes digitals, i les accions d’adaptació i preparació durant i per a la crisi.

Al llarg del període examinat, els museus han seguit veient minvar els seus ingressos, i amb aquest informe NEMO fa una crida per aconseguir recolzament financer adequat mentre es mantinguin les restriccions o confinaments als diferents països. En paral·lel, aposta contundentment per mantenir els museus oberts durant aquests temps difícils com a forma per oferir a la ciutadania un espai segur, favorable per al seu descans i recuperació emocional.
 

© Rijeka 2020
 

També el proppassat mes de gener, la xarxa de museus NEMO va publicar «Museums and Social Responsibility - Values revisited», conjuntament amb l’Associació Alemanya de Museus (Deutscher Museumsbund). Es tracta d’un resum de les principals aportaciones fetes durant la conferència online que porta el mateix nom, i que va ser la primera d’una sèrie de tres conferències, de les quals les dues restants tindran lloc al llarg d’aquest 2021.

El principals temes tractats van ser les perspectives sobre la funció social dels museus, les dimensions polítiques de la labor educativa als museus, i la influència social dels museus. En aquesta línia, els 11 ponents convidats van plantejar-se qüestions com ara : quines obligacions tenen els museus envers la societat? Quin tipus de canvis positius poden realitzar i quin paper poden desenvolupar en aquest moment crític de la història moderna i en el futur? El document resumeix els arguments aportats per tal de respondre aquestes qüestions i reprodueix les paraules de David Vuillaume, president de NEMO i director de l’Associació Associació Alemanya de Museus, a mode de conclusió: “Els museus, per la seva pròpia naturalesa, són organitzacions que tenen una responsabilitat social”, quelcom que implica “repensar constantment el que això significa.” Sens dubte, amb aquest resum es recuperen qüestions que també són enormement rellevants pel sector museístic català que, en bona mesura des de la publicació del 'Museus 2030 : Pla de museus de Catalunya' (2017), aposta amb força per la funció social dels museus.


 

_____________________________________________________________________________

Descàrrega dels textos complets:

Network of European Museum Organisations. (2021). Follow-up report on the continued impact of Covid-19 on the museum sector

EU-Presidency trio conference: Museums and social responsibility : values revisited. (2021). Deutscher Museumsbund i NEMO

 

_____________________________________________________________________________