Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya

El propassat divendres 22 de setembre, es va presentar el nou Pla de Museus de Catalunya, el pla estratègic que defineix i sistematitza una política global per als museus de Catalunya a partir d’una visió del museu com a institució cultural compromesa amb el patrimoni i la societat. Amb el nom 'Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya', el document preveu una inversió de 215,69 milions d’euros.


 

Els Palau Nacional de Montjuïc, seu del MNAC / Getty

 Els Palau Nacional de Montjuïc, seu del MNAC / Getty
 

El Pla conclou un any de diàleg, de reflexió i de preparació que ha comptat amb una participació àmplia del sector de més de 200 professionals i 61 museus registrats. Aquesta implicació ha estat essencial per obtenir un bon coneixement de la realitat i de les necessitats del conjunt museístic del país i per elaborar una estratègia que, en un horitzó de més d’una dècada, ha de fer dels museus instruments d’identitat del país i espais d’educació, de participació i de debat, fortament implicats en la vida cultural, social i científica del país.

El Pla de Museus de Catalunya preveu actuacions globals per al conjunt d’equipaments museístics del país i integra objectius a curt i mig termini amb estratègies a 10 anys vista. Els objectius estratègics del Pla de Museus són:

 
  • Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat, sostenible i de qualitat que abasti el conjunt del país.

  • Reforçar la capacitat dels equipaments museístics perquè puguin desplegar tot el seu potencial.

  • Enfortir els museus nacionals per esdevenir equipaments de referència i ser presents en el territori, mitjançant les xarxes temàtiques que lideren, i projectar internacionalment el patrimoni del país. 

  • Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions i promoure’n el desenvolupament i la dinamització per servir a les necessitats actuals i futures.

  • Enfortir la vinculació amb la societat, ampliant l’accés, la participació i les funcions socials i educatives.

  • Incrementar la capacitat de comunicació dels museus i estimular el seu potencial per proveir de continguts i experiències de qualitat.

  • Donar suport al sector professional del patrimoni perquè pugui respondre als reptes dels museus i avançar cap a l’excel·lència.

     

El Pla, per tant, prioritza la dimensió social del museu; assumeix el repte de l’accessibilitat universal i afavoreix línies de suport per a col·lectius amb risc; promou la participació ciutadana, i fomenta el voluntariat. A més, amplia i aprofundeix la vinculació entre l’educació i el museu, a partir de l’Acord Marc entre els departaments de Cultura i d’Ensenyament, impulsant el consens, la reflexió i la innovació en els programes educatius, tot estenent el programa d’ajuts a les sortides escolars als espais patrimonials.

Per assolir tots aquests objectius i avançar cap a l’horitzó del 2030, el Pla de Museus es desplega mitjançant plans d’actuació quadriennals. El document presenta el Pla d’actuacions 2018-2021 amb 31 objectius específics i 67 actuacions que permetran assolir els objectius de forma seqüenciada. Per al seu desenvolupament s’ha realitzat una memòria econòmica realista, que preveu una proposta d’avaluació que garanteixi l’acompliment de les actuacions amb ambició i realisme. Es tracta d’un sistema d’avaluació i de seguiment que ha estat elaborat conjuntament amb el Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CoNCA) i que avaluarà el disseny del Pla, el seu procés d’implementació i els resultats i impacte de les seves actuacions.

Per articular aquesta visió de conjunt, el Pla de Museus de Catalunya s’ha dotat del Mapa de Museus de Catalunya, com a eina d’ordenació i planificació museística que facilita la coordinació de diferents departaments que hi intervenen, ja sigui mitjançant inversions o amb despesa corrent. A més, es crea el Sistema de Museus de Catalunya, que integra una nova classificació dels museus i la definició dels instruments de suport. Pel que fa als museus, el Pla els classifica com a museus nacionals, museus d’interès nacional, museus de suport territorial i equipaments patrimonials bàsics.

D’altra banda, el Pla consolida les xarxes temàtiques i territorials de museus per mancomunar serveis i incrementar la seva capacitat i visibilitat, així com les estructures del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, coordinador del sistema de museus, i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, encarregada d’executar actuacions adreçades al conjunt museístic. Pel que fa les xarxes territorials, ja s’ha posat en marxa la de les comarques de Girona i la de les Terres de Lleida i Aran, i molt properament se signarà el conveni per a la constitució de la Xarxa territorial de Museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Pel que fa als grans museus nacionals, el Pla preveu, fins al 2030, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC); el Museu Nacional d’Història de Catalunya, a partir de la suma entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i el Museu d’Història de Catalunya (MHC); el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), i el Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya, que ha de liderar la futura xarxa de museus de ciències naturals de Catalunya


 

________________________________________________________________________

Descàrrega de text complet:
 

Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya (2017). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura


_____________________________________________________________________________