Magnituds econòmiques i ocupacionals del sector cultural i creatiu de l'economia catalana. 2012

Marta Llatcha  | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Aquest informe analitza la nova 'Estadística i comptes de les empreses culturals', que combina dades de l'Enquesta anual de serveis (EAS) amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses (EIE) i altres fonts estadístiques disponibles. D'aquesta manera s'obtenen noves variables, com el valor de producció, el volum de negoci i la implantació de R+D+I i de comerç exterior en l'àmbit cultural. També fa possible la homologació de les estadístiques econòmiques i les d'ocupació (Enquesta de població activa. EPA) alhora que se segueixen els criteris estadístics que marquen Europa i la UNESCO.

El sector cultural representa el 2 % del valor afegit brut de l’economia catalana

El valor afegit brut (VAB) d’un sector de l’economia indica el volum de riquesa generada per aquest sector en un període determinat. Per a l’any 2012 i per al total de les activitats culturals a Catalunya, el VAB representa 3.753 milions d’euros, un 2 % de la riquesa creada pel conjunt de l’economia catalana. El pes del sector cultural en l’economia catalana s’ha reduït regularment des del 2008, any en què corresponia al 2,8 % de l’economia en termes de valor afegit brut.

Pel que fa als treballadors, l’any 2012, per al total d’activitats culturals, eren 103.332, el 3,4 % del conjunt de persones treballadores a Catalunya, lleugerament per sota del valor de la resta del període.

Quant a l’empresariat, l’any 2012 a Catalunya hi havia 35.856 empreses dedicades a activitats cultu-rals, un 6 % del total d’empreses de l’economia catalana.

El sector de la cultura ha perdut pes dins l’economia en termes de totes les variables estudiades en aquest període a Catalunya. El descens més destacat correspon al percentatge d’empreses culturals respecte del teixit empresarial català, però també és considerable el retrocés en valor afegit brut. Complementàriament, el percentatge de treballadors de la cultura a Catalunya ha caigut més mo-deradament respecte al total de l’economia catalana.

En termes de valor afegit brut, les dades del 2012 representen una pèrdua de més de 608 milions d’euros al sector cultural a Catalunya respecte del 2011. La caiguda des del 2008 és encara superior, ja que aquell any el pes de la cultura era del 2,8 %.


PDF  Magnituds econòmiques i ocupacionals del sector cultural i creatiu de l'economia catalana. 2012


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris