Actualització de la metodologia d'avaluacions estratègiques


El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha actualitzat la metodologia d'avaluacions estratègiques amb criteris i reflexions que inclouen la diversitat, l’accessibilitat, la sostenibilitat o la mediació amb tot tipus de públics.
 

L'any 2014 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va publicar la metodologia d’avaluació Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació. La iniciativa s’emmarcava en el projecte d’avaluació dels equipaments culturals d’abast nacional de Catalunya, amb la intenció d’iniciar un cicle de millora contínua i ser palanca de canvi per a la reflexió i el perfeccionament de les organitzacions i activitats.

Després de nou anys d’aplicació, catorze avaluacions i set seguiments als principals equipaments del país, el CoNCA considera adient una actualització del model per respondre les preguntes següents:
 

  • Què és el que es vol mesurar i que no era prou representat en el model previ?

  • Quins són els ítems que cal representar com a indicatius d’interès dels equipaments i que no s’evidencien?

  • Quines són les prioritats d’identificació i reflexió sobre les que ha d’incidir la nova versió del model?

  • Com es descriu l’impacte social, cultural, territorial i ambiental resultant de l’acció de l’equipament?
     

La versió actualitzada introdueix canvis en el marc d’actuació de les avaluacions, principalment referents a l’assumpció transversal i generalitzada dels drets culturals expressats per la Declaració de Friburg i, en especial, per la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible que, impulsats per l’Agenda 2030, introdueixen criteris globals vinculats a la transformació social: es tracta de singularitzar i aprofundir en aspectes ja observats i registrats en la versió anterior de la metodologia però amb criteris i reflexions de nova implementació, que inclouen aspectes com la incorporació de registres respecte de la diversitat, amb accions d’atenció a la racialització, a l’accessibilitat, a la sostenibilitat o específiques de mediació amb tot tipus de públics i comunitats.

A aquesta homogeneïtzació dels criteris de mesurament de l’impacte comunitari i de sostenibilitat, que s’eleven com a preceptes inherents de l’activitat cultural, s’hi afegeixen noves informacions diverses. Per una banda, la generalització de l’avaluació com a eina central de creixement i de millora contínua ha possibilitat el desenvolupament de nous models teòrics i metodologies d’interpretació de la repercussió de les accions públiques i privades envers el seu entorn i el sector d’activitat.  
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Auladell i Marquès, J. (2023). Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació. CoNCA. conca.gencat.cat


  _________________________________________________________________________________________

La informació procedeix de les webs i canals de comunicació del CoNCA