La reconstrucció d’Europa. L’economia de la cultura i la creativitat abans i després de la COVID-19


European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) | EY Consulting

L'estudi encarregat per l’Agrupació Europea de Societats d’Autors i Compositors (GESAC) a la consultora EY, focalitzat en l’impacte econòmic, recull com les indústries culturals i creatives (ICC) comptaven amb un gran dinamisme abans de la COVID-19 i demostra que les conseqüències de la pandèmia han sigut especialment inclements amb el sector, instant les autoritats europees a comptar amb la cultura com aliada per a la reactivació econòmica del continent.

L’informe es divideix en tres blocs, els quals analitzen l’estat de l’economia creativa i cultural abans de la COVID-19, proporcionen dades actualitzades sobre l’impacte i els efectes devastadors de la pandèmia en aquests sectors i proposen una sèrie de reptes i recomanacions per a la reconstrucció d’Europa.

Les dades per 2019 mostren un sector fort i dinàmic: les indústries culturals i creatives representaven el 4,4% de PIB i donaven ocupació a més de 7,6 milions de persones a Europa, vuit vegades més que el sector de les telecomunicacions, àmpliament reconegut com a motor de l’economia. A més, el sector, que ha invertit en innovació i digitalització, creixia un 2% més ràpidament que la mitjana de la UE i esdevenia més internacional i emprenedor.

D’altra banda, les dades que es recullen amb l’arribada de la pandèmia en 2020 són aclaparadores: les pèrdues a les ICC respecte a l’any anterior van arribar al 31% del volum de negoci, esdevenint especialment preocupant en sectors com les arts escèniques (amb pèrdues del 90%) i la música (-76%). A l’altra cara de la moneda trobem la indústria dels videojocs que, fins i tot, ha experimentat un creixement del 9% en el mateix període. Segons l’informe, aquestes pèrdues depassen les d’altres sectors com el turisme, motiu pel qual es destaca la necessitat de prioritzar mesures destinades en urgència a les ICC.
 
 

Estimated change in turnover 2019-20 by CCI sector p. 30

Variació estimada del volum de negocis 2019-20 per sector de les ICC (en % del volum de negocis total de 2019 i en milers de milions d'euros; UE-28)
 
 

Havent valorat el potencial i la contribució de les ICC a l’economia europea, l’estudi proposa recuperar el sector a través d’una estratègia amb tres línies d’acció: reforçar el finançament públic i promoure la inversió privada; desenvolupar un marc jurídic que proporcioni les condicions necessàries per fer-ho possible i promoure la diversificació de l’oferta cultural; i potenciar les ICC, pel seu poder com a acceleradores de les transicions socials i ambientals, aspectes fonamentals

 
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

 Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis

Lhermitte, M, i EY Consulting. (coord) (2021). Rebuilding Europe : the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis. European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) https://www.rebuilding-europe.eu/


 


_______________________________________________________________________