Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunya


Generalitat de Catalunya
 

Comptar amb uns processos de planificació estratègica i operativa és essencial per l’assoliment d’uns objectius que millorin la situació en relació amb una necessitat concreta a qualsevol organització i, especialment, a les administracions públiques. La guia que us compartim avui esdevé una eina rellevant per treballar les polítiques culturals als municipis amb uns criteris generals que assegurin un desenvolupament adient.

La Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunya exposa metodologies, eines i recursos per a la planificació d’intervencions públiques i ofereix exemples i enllaços externs que complementen els continguts de la guia.

El document s’estructura en quatre blocs:
 

1. Conceptes bàsics i integració en la gestió
 

Explica els conceptes bàsics sobre els plans i programes; tot seguit, explora les diverses etapes que componen el cicle de gestió de les administracions públiques, les fases de planificació i els diversos tipus de plans i programes públics, d’execució i de rendiment de comptes i avaluació.
 
 

Etapes dins les fases del cicle de vida d’un pla o programa

Etapes dins les fases del cicle de vida d’un pla o programa
 
 

2. Components dels plans i programes
 

Presenta els elements essencials – estratègics i operatius -, a tenir en compte per configurar un pla o programa bàsic, així com els elements de seguiment, control i avaluació. El document recomana contextualitzar els plans o programes en la corresponent teoria de canvi o cadena de valor.

D’una banda, explica les diverses eines per realitzar el diagnòstic de situació (mitjançant la matriu DAFO o l’arbre de problemes), definir la missió i formular els objectius (recorda els criteris SMART, a tenir en compte). De l’altra, adverteix de la necessitat d’establir una sèrie d’indicadors que permetin concretar les fites a assolir i que possibilitin el seu seguiment i avaluació posteriors.
 
 

Tipologies d’indicadors dins la teoria del canvi del pla o programa

Tipologies d’indicadors dins la teoria del canvi del pla o programa
 
 

Altre dels aspectes que s’expliquen i que esdevenen fonamentals per encaixar aquests plans i programes en els pressupostos, és la seva programació i calendarització. S’hi aporten exemples que permeten facilitar la comprensió dels components exposats.
 

3. Avaluació i seguiment dels plans i programes
 

Aquest bloc introdueix els sistemes de control i seguiment – recollida d’informació sistemàtica durant la implementació del pla o programa – i d’avaluació – valoració de les intervencions públiques amb relació a les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a proveir informació rigorosa per a la presa de decisions – en les fases de disseny, d’implementació i d’execució o finalització.
 

4. La transversalitat de gènere en els plans i programes

Explica com afavorir la integració de la transversalitat de gènere al cicle de gestió, oferint eines per a la identificació de desigualtats de gènere i les causes que les provoquen, així com els actius que poden actuar com a elements facilitadors de la igualtat i equitat social.
 
 

Beneficis de la incorporació de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques

Beneficis de la incorporació de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya (2019). Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunyahttp://economia.gencat.cat/


 


 

_____________________________________________________________________