Informe 2022 de les programacions del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals


Oficina de Difusió Artística | Diputació de Barcelona
  
 
Les dades i els indicadors dels teatres i auditoris que participen del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, assoleixen el 2022, els seus millors resultats pel que fa a funcions programades. Enguany més d’una tercera part dels municipis de la demarcació de Barcelona, han participat al Circuit i han realitzat un total de 2.049 funcions als espais escènics municipals. La despesa en contractació d’espectacles ha augmentat un 9,6% respecte el 2021, tot i que encara es situa per sota de la inversió realitzada l’any 2019 (-7,3%).

L’increment de l’oferta ha anat acompanyat també d’un important augment de la demanda i dels ingressos de taquilla. L’assistència als espais escènics creix un 24,9% i la mitjana d’espectadors per funció ho fa en un 19,7%. Els ingressos generats amb la venda d’entrades un 30,4% i el nivell de cobertura del cost del caixet amb els ingressos de taquillatge un 17,1%. Tot i la pujada significativa, aquests indicadors no assoleixen encara els valors aconseguits els anys precedents a la pandèmia.

L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, ha destinat 1,59M € de suport a la programació estable dels espais escènics municipals del Circuit, amb l’objectiu de consolidar les programacions al territori amb criteris de qualitat i professionalitat i mantenir la centralitat dels espais escènics com a equipaments de servei públic.

Aquestes son algunes de les dades que aporten l’informe 2022 de les programacions del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals, un programa que dona suport a la difusió de les arts escèniques i musicals professionals a l’àmbit local, en el qual han participat 109 municipis l’any 2022.

         
 

L’Oreneta, espectacle amb més assistents el 2021. La Villarroel.

         
 

Programació

Els municipis del circuit han programat una mitjana de 18,8 funcions. Aquest indicador augmenta respecte l’any anterior, però es situa encara per sota dels valors assolits els anys precedents a la pandèmia.


 
 
 

Funcions del Circuit. 2017 -2022
 
 
 

El teatre, amb 1.105 funcions (un 53,9% sobre el total de funcions del Circuit) i la música amb 671 funcions (31,7 % de les funcions del Circuit) són els gèneres amb major número de funcions programades i també els que tenen una evolució més positiva respecte el 2021. El  circ, és l’únic gènere que disminueix en número de funcions respecte l’any anterior (-35,5%), tot i que l’evolució segueix sent positiva respecte el 2019 (35,1%).
 
 

Públic
 
 

[Quadre de text: 384.909 espectadors ↑24,9% vs 2021 ↓-17,9% vs 2019 204 mitjana d’espectadors per funció ↑19,7% vs 2021 ↓-21,2% vs 2019]

L’augment de l’activitat ha anat acompanyat d’un important creixement de l’assistència: enguany han assistit 384.909 espectadors als espais escènics municipals.


 
 
 
 
 Ocupació de les sales
 
 

[Quadre de text: 54,7% ocupació mitjana ↓-3,0% vs 2021 ↓-16,7% vs 2019]

L’augment de l’assistència i de la mitjana d’espectadors per funció no ha estat però, proporcional a l’important augment de la oferta, fet que ha provocat que el percentatge d’ocupació de les sales, amb un valor de 54,7%, segueixi el descens iniciat el 2020 i es situï en el nivell més baix dels darrers anys.


 
 

% d’ocupació (assistents sobre aforament). 2019-2022

         
 

Despesa en contractació
 
 

[Quadre de text: 9,6M € de despesa en caixets ↑9,6% vs 2021 ↓-7,3% vs 2019 4.679 cost mig del caixet per funció ↑8,9% vs 2021 ↓-13,3% vs 2019]La despesa destinada a la contractació d’espectacles professionals, amb un valor de 9,6M d’euros, augmenta un 9,6% respecte el  2021. La inversió realitzada supera l’import destinat el 2018, tot i que encara es troba per sota del de l’any 2019.

Enguany, després de dos anys de davallada, augmenta el cost mig destinat al caixet, que es situa en un import de 4.679 euros.

La música i la dansa són els gèneres amb un cost mig del caixet més elevat, 5.535 € i 5.332 € respectivament. Els espectacles de circ, i els adreçats a públic familiar són els que tenen un caixet més baix, amb una mitjana per sota dels 3.000 euros.


 
 

Despesa total en caixets i cost mig del caixet. 2017-2022

         
 

Ingressos per taquilla
 
 

[Quadre de text: 4,68M € ingressos per taquillatge ↑30,4% vs 2021 ↓-28,5% vs 2019 13,4 € preu mig de l’entrada ↑4,3% vs 2021 ↓-13,3% vs 2019 51% de cobertura del caixet ↑17,1% vs 2021 ↓-21,7% vs 2019]Els espais escènics municipals, han ingressat amb la taquilla 4.683.302 €, xifra que representa un creixement del 30,4% respecte l’any 2021. El nivell d’ingressos encara queda però, força per sota dels resultats obtinguts els anys precedents a la pandèmia.

El preu mig de l’entrada augmenta, després de dos anys consecutius de davallada, i assoleix els 13,4 €, un import similar al de l’any 2018.

L’augment de l’assistència i del preu mig de les entrades ha comportat enguany, un creixement del % de cobertura del cost dels caixets amb els ingressos de taquillatge, que es situa en un 51%.

Les funcions de música tenen el % de cobertura més alt, cobreixen amb els ingressos de taquilla el 56% del cost del caixet. El circ i els espectacles adreçats a públic familiar són els que tenen un % de cobertura més baix (31,5% i 34,9% respectivament).
 
 

Suport de l’Oficina de Difusió Artística (ODA)
 
 

[Quadre de text: 1,59M € suport de l’ODA a la programació estable ↑16,9% vs 2021 ↑39,5% vs 2019]

El 2022 la Diputació de Barcelona ha destinat 1.587.321 € al finançament de la programació estable dels espais escènics municipals. Aquest import cobreix el 16,6% del total de la despesa en caixets. En els darrers quatre anys, l’aportació de la Diputació a les programacions estables ha augmentat de forma continuada, amb un creixement del 39,5% respecte el 2019.

L’ODA ha finançat una mitjana de 775 € per funció, import que creix un 18,3% respecte l’any 2021 (655 € per funció). L’aportació de la Diputació ha suposat un finançament de 497 € per cada 1000 habitants.


 
 

Suport de l’ODA a la programació estable dels espais escènics municpals. 2017-2022

 
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Oficina de Difusió Artística. (2023). Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de Barcelona. Resultats any 2022. Diputació de Barcelona.

 


 


 
____________________________________________________________________