Cultura i desenvolupament sostenible

Alfons MartinellRed Española de Desarrollo Sostenible

En quina situació es troba el món de la cultura davant un repte de tal magnitud? Com afecten la seva capacitat qüestions com la precarietat laboral dels agents culturals, les polítiques d'austeritat i les retallades pressupostàries o les restriccions a la llibertat d'expressió i a l'autonomia de l'art i la cultura?
 

La sostenibilitat cultural té a veure ineludiblemente amb la relació entre sistemes culturals i comunitats educatives
  

La necessitat i el repte que planteja la hipòtesi principal d’aquest treball és la d'avaluar des d'una perspectiva transversal, a causa de les relacions existents entre la cultura i les múltiples dimensions del desenvolupament (siguin econòmiques, socials o sobretot ambientals). Aquest document també té molt en compte el multinivell, pels efectes de la globalització, que defineix les diverses capes i dinàmiques del desenvolupament local i regional.

Les cultures no estan aïllades ni són estàtiques, sinó que interactuen i evolucionen
 

L'evident carreró sense sortida a què es veu abocat el model de desenvolupament actual (per la crisi ambiental i l'exclusió social que genera) requereix replantejar els valors i estils de vida dominants fins avui. És en aquest escenari que el paper de la cultura, com a productora social de significats, és d'una importància estratègica.

Els creadors i artistes aporten les seves visions sobre el futur i les conseqüències de les nostres accions.
 

Els capítols del document tracten diversos temes com per exemple, per què els Objectius de Desenvolupament Sostenible no incorporen la cultura, com s’integra l'Agenda 2030 en el sector cultural i creatiu, l’avaluació de la sostenibilitat en les accions culturals, quines poden ser les fórmules i mitjans per activar la sostenibilitat als museus i al patrimoni o la importància de la narrativa i la creació d'imaginaris ecològics per a un futur sostenible.

 


 

Imatge de l'article "Museos en acción: sostenibilidad en modos y medios"


 

La cultura modela el nostre pensament, la nostra imaginació i el nostre comportament
 

Algunes de les conclusions que extreu el document sobre quins s'hauríen de considerar elements del sistema cultural i quins àmbits d'aquest, les trobem al següent paràgraf.
 

"Para avanzar en esta lectura sistémica hemos intentado definir algunos de sus elementos o componentes, así como los diferentes ámbitos del sistema cultural. Como un primer ejercicio de situar el sistema cultural en la realidad más allá de definiciones teóricas, sugerimos algunos elementos o componentes del sistema cultural:

Bienestar y calidad de vida / Valores culturales y formas de vida / Identidades culturales / Diversidad cultural y expresiva / Conocimientos y saberes / Espirituali-dades / Pertenencia cultural / Género / Derechos humanos y culturales / Espacio público y hábitat / Convivencia y paz / Paisaje Cultural / Naturaleza y medio ambiente / Capacidades y habilidades culturales / Lenguas y lenguajes / Comunicación cultural / Creación e innovación / Transformación y evolución social / Economía / etc.

En este mismo sentido, podemos afirmar que el sistema cultural no es homogéneo y que dispone de lo que hemos denomi-nado ámbitos, como espacios internos del sistema que tienen unas características di-ferenciadas. Podemos considerar ámbitos del sistema cultural:

Patrimonio Cultural / Artes / Institucionalidad y gobernanza / Memoria y tradición / Producción y mercados / Industrias creativas / Tecnología / Regulación normativa / Educación cultural / Local – Global / Agentes culturales."

 

Si voleu, podeu consultar i descarregar el document complet:

PDF     Cultura y desarrollo sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030

HTML   Cultura y desarrollo sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030
  

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentari