Conclusions del Debat Interacció 19 - Un mandat per a la cultura

Per tal de tancar i sintetitzar tot el que ha aportat el Debat Interacció 2019, es proposa per una banda, un periple que resumeix els sis reptes presentats al llarg de les sessions, i per l’altra, una presentació dels serveis i eines que ofereix l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, concretament, les seves quatre branques: l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), la Xarxa de Biblioteques Municipal (XBM), l’Oficina de Difusió Artística (ODA) i el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC).

Els moderadors dels sis reptes han recollit les idees més rellevants sorgides de cadascuna de les sessión per tal d’extreure’n les conclusions finals del Debat Interacció 2019. 
 

Pep Berga

La necessitat de revitalitzar la regidoria de cultura

Revitalitzar la regidoria de cultura passa per explicar el valor públic de la cultura, sobretot per la seva dimensió pedagògica en el paper de transmissora de valors. També s’han tractat aspectes més pràctics com ara: complementar la programació estable amb la singularitat de cada indret; la important relació amb les associacions; cuidar als creadors locals i no oblidar treballar la qualitat per guanyar-se al públic. Aquesta és la bibliografia recomanada d'en Pep Berga.
 

Nicolás Barbieri

Educació i equitat en les polítiques culturals

Factors com la classe social, l’edat, el gènere, l’ètnia, el lloc de residència o bé la diversitat funcional poden generar desigualtats en l’accés a la cultura. Així i tot, les mesures que haurien d’afavorir l’equitat cultural no solen aparèixer explícitament en les polítiques culturals dels ajuntaments. Per tal de revertir aquesta situació és necessari codissenyar estratègies transversals entre el món cultural i l’educatiu i situar el binomi al centre de les polítiques culturals locals.

Aquí podeu consultar els articles recomanats per Nicolás Barbieri.
 

Marta Ardiaca

La relació amb la comunitat i els agents culturals locals

Tant els regidors i regidores com els tècnics de cultura han de desenvolupar una mirada autocrítica i reflexionar al voltant de noves maneres de treballar i relacionar-se amb la comunitat. És el moment de posar les persones al centre i activar-les com a agents actius de les polítiques culturals; i per fer-ho, cal assumir un paper de mediador i articulador, a més de conèixer amb profunditat el context i la diversitat dels teixits dels pobles i ciutats.

Les lectures remanades per Marta Ardiaca, les trobareu en aquest post.
 

Cristina Alonso

Com impulsar la vitalitat creativa de la cultura

Per tal d’impulsar la vitalitat creativa de la cultura un dels punts principals ha de ser el de passar de la individualitat, l’expertesa i l’egocentre a un biocentre, a un ecosistema. És per aquest motiu que cal tenir presents cinc principis: l’exponencialitat, la interdependència, la transmissió, la transformació i la convergència, els quals van lligats a quatre idees: mai soles, tenir present el cicle participar-crear-gaudir, valorar l’artista i anar més enllà de la programació d’activitats.

Podeu trobar aquí alguns textos interessants per la Cristina Alonso.
 

Maria Sisternas

Cultura i espai públic. Nous usos i funcions. 

És fonamental que des de la participació ciutadana es transmeti quines són les necessitats reals de la població en matèria d’urbanisme, i que els dissenys parteixin de les seves propostes. Tanmateix, per tal que aquest procés culmini de la forma més efectiva, els urbanistes haurien d’assumir un rol dirigit a buscar on hi ha consensos i divergències, i arribar a acords operatius secundats tant pels ciutadans com per l’administració, la qual hauria de cedir part de la seva autoritat i lideratge. 

Maria Sisternas, us recoma a més aquestes lectures.
 

Oriol Picas

L’articulació territorial i la cooperació entre municipis

L’escassetat de recursos econòmics i humans impedeix impulsar projectes d’iniciativa pròpia i crear noves estructures. Com a resposta al moment que estem vivint cal ser pragmàtics i promoure una metodologia de treball més basada en la cooperació intermunicipal. Malgrat la complexitat que suposa desenvolupar un bon mètode de mancomunació de recursos i la falta de recerca i investigació sobre el tema, un dels avantatges que suposa la cooperació entre municipis és l’economia d’escala i l’aprofitament de recursos.

El document citat per l'Oriol Picas és "La cooperació municipal en matèria de cultura: Realitats i perspectives en l’àmbit dels municipis petits"
 

Aquí finalitzen les conclusions finals del Debat Interacció 2019 ‘Un mandat per la cultura’, les quals han aportat una visió polièdrica sobre política local i gestió cultural, posant el focus en el debat i l’elaboració de propostes. A les sessions s’ha creat un espai on expressar els dubtes, inquietuds i propostes de les persones assistents. És així com, un any més, Interacció esdevé un fòrum, un espai de diàleg, d’aprenentatges i compartició de sabers. 
 

Conclusions, preguntes i debat final al Debat Interacció 19. Fotografia de Marçal Solà.


**** 

Eines per a la presa de decisions. Planificació estratègica, Indicadors, Estudis d'impacte, Estudis i recercam suport econòmic...

Aprofitant l’assistència de regidores i regidors, l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona va fer un recull dels recursos que ofereix i que us detallem a continuació:

Oficina de Patrimoni Cultural

L’Oficina de Patrimoni Cultural és un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. S'organitza a partir de l'articulació d'un seguit de xarxes sectorials i/o territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa de Museus Locals, Programa d'Estudis del Patrimoni Cultural) que posen a l'abast dels municipis, un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió, conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen des de l'àmbit municipal. Els seus principals objectius son:

 • Potenciar polítiques municipals coherents, solides i integrals en relació al patrimoni cultural local.
 • Consolidar un sistema territorial de protecció, estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural de la província de Barcelona.
 • Millorar l'oferta de serveis municipals relacionats amb el patrimoni cultural, incrementant la prestació i diversitat dels mateixos.
 • Facilitar instrument i eines per a la gestió integral del patrimoni cultural local, contribuint a la presa de decisions dels òrgans de govern dels ajuntaments.
 • Fomentar la comunicació i la difusió general de la informació sobre el patrimoni cultural de la província de Barcelona.
 • Professionalitzar la gestió dels equipaments i programes d'actuació relacionats amb la conservació i difusió del patrimoni cultural local.
 • Potenciar l'aprofitament i difusió de les noves tecnologies en la gestió del patrimoni cultural local.
 • Connectar els centres productors d'investigació amb el coneixement, gestió i reflexió sobre el patrimoni cultural local.

Xarxa de biblioteques (XBM):

La Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per més de 225 biblioteques i 10 bibliobusos, que treballen conjuntament amb uns mateixos estàndards de qualitat de servei, tot garantint l'equilibri territorial en l'accés al servei de lectura pública. La seva tasca és la de fomentar l’hàbit lector, a més de vetllar per tal que les biblioteques siguin percebudes per la ciutadania com un espai d’aprenentatge al llarg de la vida i un espai de trobada i comunitat. Tot i que aquest projecte bibliotecari ja ha fet més de 100 anys, la XMB no és aliena a l’impacte de les noves tecnologies i als canvis que ha comportat en l’entorn.

El gran ventall de serveis que ofereixen als seus usuaris s’engloben dins les següents categories:

 • Informació
 • Préstec
 • Aprenentatge
 • Activitats culturals i d’oci
 • Accés a Internet i ofimàtica
 • Serveis a mida

La Xarxa de Biblioteques ha elaborat la guia especialistesXBM per tal de facilitar la informació dels professionals de les biblioteques municipals que estan vinculats algun dels grups de treball de millora i innovació de la comunitatXBM.

Oficina de Difusió Artística (ODA)

L’objectiu primordial de l’ODA és garantir l’accés de la ciutadania en igualtat de condicions a les programacions artístiques de qualitat. Per tal d’aconseguir-ho, s’encarrega d’impulsar circuits i prestar suport tècnic i econòmic, així com crear, formar i fidelitzar els públics dels equipaments culturals.

Ha desenvolupat diferents programes i accions:

 • Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals: programa que dóna suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a l'àmbit local.
 • Programa d'Arts Visuals: té per objectiu general donar suport a les polítiques locals d'art contemporani. Impulsen les següents accions i estratègies: exposicions itinerants, formació per a tècnics municipals d’arts visuals, laboratoris per a tècnics municipals d’arts visuals i suport a projectes.
 • Públics i entorns socials: Aquest programa s'emmarca en la voluntat de la Diputació de Barcelona de fomentar i diversificar els públics del teatre, la música, la dansa i les arts visuals. Es pretén afavorir les condicions indispensables perquè tots els ciutadans puguin accedir a les programacions culturals dels municipis i es divulguin els aprenentatges que li donen sentit.
 • Anem al Teatre: ofereix en horari escolar espectacles de teatre, música i dansa. Programa transversal cultura i educació. No només hem de portar nens al teatre, però el simple fet de fer això també és molt important. Itenten que cada espectacle sigui adequat per cada edat, i aforament reduït. Educar en la sensibilitat artística, conèixer els equipaments propers i gaudir de la màgia del teatre. Garantir la igualtat d’accés.

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)

El CERC coopera amb els municipis de la província de Barcelona en tot allò que té a veure amb la formació, la informació i l’assessorament en matèria de polítiques i gestió de la cultura. També forma part de les seves tasques donar suport a les accions locals i a la creació i difusió de continguts, així com reflexionar sobre les tendències que impulsen el món de la gestió cultural actualment. Més concretament, la seva labor es concreta en:

 • Interacció: un espai de reflexió i debat on s’hi agrupen polítics, gestors, creadors, pensadors i investigadors.  
 • Assessoraments: creat per a donar suport tècnic i visions territorials als municipis en la definició i aplicació de les seves polítiques culturals. 
 • Centre d’Informació i Documentació: el fons més important del país especialitzat en polítiques culturals, gestió, arts, museus i patrimoni. 
 • Estudis i recerca:  conèixer la realitat cultural dels municipis a partir de l'anàlisi de la seva actuació en cultura.
 • Formació: contribueix a la formació continuada dels responsables culturals territorials. 
  • Banc d’Accions Formatives (BAF), pretén donar resposta a les inquietuds expressades pels nostres interlocutors locals 
 • Cercle de comparació: té per objectiu aportar una mirada transversal al conjunt de l’acció cultural que es desenvolupa al territori.
 • Subvencions
 • Cultura científica: foment de la cultura científica en l’àmbit local.


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris