The contribution of the arts and culture to the national economy. Centre for Economics and Business Research

Informe en què s’analitza els impactes de la cultura i les indústries creatives en l’economia del Regne Unit. Es tracta d’un encàrrec de l’Arts Council of England (ACE) al Centre for Economics and Business Research (CEBR) per conèixer la contribució directa del sector cultural als indicadors macroeconòmics nacionals – producte interior brut (PIB) o valor afegit brut (VAB), taxa d’ocupació i despesa a les llars – així com les contribucions indirectes a d’altres sectors com el turisme, la indústria o el comerç. L’estudi forma part d’un dels eixos estratègics de l’ACE – aconseguir que la inversió en cultura sigui sostenible i contribueixi al desenvolupament i la innovació – i es basa en dades quantitatives proporcionades per l’Oficina Nacional d’Estadístiques i en dades qualitatives extretes d’entrevistes en profunditat a agents dels diferents sectors.

La investigació s’estructura en vuit apartats. El primer és introductori; en el segon s’hi analitza l’estructura de mercat de les indústries culturals i creatives, les despeses de consum en productes i serveis culturals i el finançament en cultura; el tercer avalua l’impacte de la cultura en les dades macroeconòmiques com el VAB, l’efecte multiplicador en la indústria, en l’ocupació, en els ingressos de les llars i les variacions regionals; el quart, l’impacte en el turisme i el paper de la cultura a l’hora d’atreure turistes estrangers al Regne Unit; el cinquè i el sisè, la contribució de l’educació artística en el desenvolupament d’habilitats, la millora de la productivitat i el foment de la innovació; el setè es fixa en els impactes i beneficis d’invertir en cultura com a catalitzador per a la regeneració econòmica, i el vuitè assenyala les àrees en què cal continuar investigant.

Les principals conclusions de l'informe són les següents:

  • El sector cultural representa el 0.4% del PIB (un retorn significatiu tenint en compte que la inversió pública en cultura és de menys del 0.1%).
  • Es tracta d’un sector d’importància amb una facturació de ₤12,4 bilions i un VAB de ₤5,9 bilions en 2011.
  • El sector cultural genera més beneficis per lliura invertida que la salut, que el comerç i que els sectors de serveis.
  • El sector proporciona un 0.45% del total de l’ocupació al Regne Unit.
  • Al menys ₤856 milions a l’any de despesa dels turistes que visiten el Regne Unit es poden atribuir directament a les arts i la cultura.
  • La contribució econòmica del sector cultural ha crescut des de 2008, malgrat que el conjunt de l’economia del Regne Unit es manté per sota del nivell de producció previ a la crisi financera mundial.

 PDF  The contribution of the arts and culture to the national economy

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris