Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya 2014-2015

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat els resultats de l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya 2014-2015, per tal de donar a conèixer la situació i evolució dels principals indicadors en els diversos àmbits del sector cultural.

Prenen com a referència els períodes trimestrals en el seu conjunt (de març de 2014 a febrer de 2015) i amb una població mostral de més de 16 mil persones majors de 15 anys, l’enquesta destaca escoltar música, llegir i anar al cinema (amb un 85,5%, el 62,2% i el 54%, respectivament) com les activitats culturals amb un major pes entre la població.

A continuació, i per tal de constar millor l’evolució d’alguns dels indicadors, n’esbossem una breu anàlisi comparativa dels resultats amb les dades relatives a l’enquesta del període 2010-2011 i 2006-2207:

Han estat l’assistència al cinema, al teatre, l’hàbit lector i l’assistència a museus els sectors amb una millora més que destacable, amb taxes de creixement que oscil·len entre el 2,6% i el 4,9%.·

L’assistència al cinema, que ja venia d’una forta caiguda en la passada enquesta, ha estat l’activitat amb un augment més pronunciat aconseguint remuntar i superar la taxa que havia tingut 2006-2007 (que era del 52,1%).

Entre les arts escèniques, el teatre ha estat el sector de relativa enhorabona. Amb una taxa de creixement del 4,2% vers el període anterior, un total del 23,2% de la gent enquestada diu haver assistit al teatre en el darrer any. Com també succeïa en l’àmbit cinematogràfic, el teatre venia d’una lleugera caiguda en el període 2010-2011 i ha aconseguit uns resultat lleugerament superiors als que va obtenir en l’edició 2006-2007.

Seguint el comportament del cas català, l’hàbit lector i més concretament, la lectura en suport digital, han crescut en aquest darrer període observat. Un total del 62,2% de la població enquestada diu haver llegit algun llibre en el darrer any (vers el 58,7%) i en el cas del llibre digital, el 17,7% de la gent declara haver llegit almenys un llibre en suports digitals vers el 6,5% de 2011.

Pel que fa a l’assistència a museus o sales d’exposicions, el sector museístic ha obtingut també un saldo positiu. Amb una taxa de creixement del 2,6%, el 33,2% de la població enquestada diu haver assistit a un museu en el darrer any.

Altres dades a destacar:

Les taxes més altes de participació cultural responen majoritàriament a un perfil de població de dona jove amb estudis secundaris-universitaris (20-34 anys). Val a dir però que es percep una clara correlació entre nivell d’estudis i participació i hàbits de consum en tots els àmbits i sectors.

Es percep una clara implantació en l'ús de les noves tecnologies i els hàbits de consum cultural: des del l’hàbit lector i escolta de música, a l’accés a exposicions a través de la xarxa o la compra d’entrades a través de la xarxa. Només per citar un exemple, en el cas de la música, un 30% de la població enquestada ho fa a través de dispositius mòbils i un 25% directament per ordinador.

Entre les motivacions de no assistència el és massa car, no té temps, poca oferta a la zona o no li interessa són les que més repeteixen entre els enquestats.

Per últim dir, que la recuperació en la pràctica majoria d’indicadors (exceptuant l’assistència a música en directe, que continua el seu camí descendent), respon també a l’esforç dels sectors per tal recuperar un públic que havia perdut i n’ha atret d’altres de nous o que assitien en menys freqüència. Per donar alguns exemples:

  • En el cas dels Museus, tot i que la major part de la població diu haver pagat l’entrada del museu a preu normal, el 34,4% i 16,2% de la població enquesta diu haver anat en el darrer any de forma gratuïta o amb algun descompte.
  • En el cas del cinema, del 54% de la població total que diu haver anat al cinema en el darrer any, més del 34% diu fer-ho entre dilluns i dijous. Dada important a tenir en compte ja que sol ser el moment en què molts cinemes apliquen els seus descomptes i entrades reduïdes, així com altres campanyes com La fiesta del cine (la primera edició va ser a finals de 2009 i des d’aleshores s’han afegit a l’acció més cinemes, ampliant-se en dies i repetint-se més d’un cop al llarg de l’any).

PDF  Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2014-2015

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris