Los profesionales de los museos. Un estudio sobre el sector en España

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha presentat 'Los profesionales de los museos. Un estudio sobre el sector en España'elaborat per l’empresa ARTImetría per la Subdirección General de Museos Estatales i finançat amb el Programa ibermuseos.

 Algunes de les dades de l’Informe:

 • Hi ha més de 1.550 museus i col·leccions museogràfiques a Espanya que ocupen 14.784 professionals. El 67,5% són museus públics, un 30,4% privats i un 2,1% són de titularitat mixta.
 •  El 91% dels professionals treballen  en museus de titularitat pública, principalment històrics i artístics. Els professionals que treballen en museus privats desenvolupen la seva activitat sobretot en museus d’art contemporani  i científics.
 •  Les comunitats autònomes de Madrid i Catalunya concentren gairebé la meitat dels professionals de museus (49,8%) a Madrid treballen en museus estatals (vuit de cada deu), mentre que més de la meitat dels professionals de museus locals (54,9%) treballen a Catalunya.
 • Quatre de cada deu dels professionals treballen en museus amb plantilles menors de 20 treballadors (37,8%). Dos de cada deu  ho fan en museus amb plantilles superiors a les 100 persones (18,5%). Els museus artístics de titularitat estatal són els que compten amb plantilles de majors dimensions, mentre que els locals –històrics principalment– tenen les plantilles més reduïdes.
 • A  major dimensió de la plantilla, més alta resulta la retribució dels professionals. El 55% del total cobra entre 18.000 € i 36.000 € anuals bruts. Els professionals que treballen en entitats privades perceben, en general, retribucions més baixes. 
 • El 87,9% dels professionals de museus que no treballen directament en un museu o col·lecció museogràfica ho fan a l'Àrea de patrimoni i museus de l'administració pública. D'aquests, la meitat pertanyen a l'Administració General de l'Estat i es concentren a la Comunitat de Madrid.
 • Les persones que integren la plantilla dels museus locals han de ser més versàtils i  tenen un major nombre de funcions.  Hi destaquen totes aquelles relacionades amb la gestió, les activitats i la comunicació. Així, la meitat dels professionals de museus de menys de 6 treballadors que han rebut formació complementària relacionada amb museus i patrimoni en els últims 3 anys ho han fet sobre màrqueting i comunicació (49,5%), gestió cultural (48,5%) i educació/ difusió (47,5%).
 • Vuit de cada deu directors de museus consideren que existeix una correspondència entre la seva categoria laboral i les funcions que desenvolupen. En canvi, el nivell de satisfacció és menor a mesura que es descendeix en les categories laborals: set de cada deu tècnics superiors, cinc de cada deu tècnics i tres de cada deu auxiliars pensen que les funcions que ocupen s'adeqüen a la seva categoria professional.
 •  El 75% dels professionals que treballen en museus dependents d'una fundació declara que considera adequada la seva categoria laboral en relació amb les funcions que porten a terme.
 •  La gran majoria dels professionals de museus (més del 80%) no té expectatives de millorar en el seu lloc de treball, ni en responsabilitat ni en retribució durant els pròxims tres anys. La crisi econòmica no genera optimisme entre la majoria del col·lectiu de professionals, especialment entre els que treballen en museus de titularitat pública local.
 • Els aspectes que en opinió dels professionals dels museus millorarien substancialment la seva situació tenen a veure amb les seves condicions de treball (50,6%) i amb la millora i ampliació de recursos (43,7% i 17,5% respectivament). El primer aspecte preocupa més als professionals que treballen per a l'Administració General de l'Estat, mentre que el segon és prioritari per als professionals de l'Administració local.

   PDF  Los profesionales de los museos. Un estudio sobre el sector en España

També al blog d’ARTImetria trobaràs unarticle on es plantegen algunes consideracions sobre la formació en gestió del patrimoni a la vista dels resultats de l’estudi: Los profesionales de los museos. Un estudio sobre el sector en España (I)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris