Set de cultura. Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona

Recentment s’han presentant els resultats de l’enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona, que té per objectiu principal conèixer les necessitats, el grau i tipus de participació i les inquietuds culturals de la ciutat.

Les tres grans preguntes que aborda l’enquesta són:
 

 • Com és la participació cultural a Barcelona i quins són els principals factors que expliquen les seves desigualtats?
 • Quines necessitats culturals es poden detectar entre la població?
 • Quina és la valoració que fa la població sobre la participació en la vida cultural de la ciutat?


 

Plaça dels Àngels | Guille Álvarez

Plaça dels Àngels | Guille Álvarez


 

En base a això, s’han arribat als següents resultats:
 

1. Participació cultural: accés a activitats culturals diverses, pràctiques expressives i  creatives i pertinença a  organitzacions i grups culturals . 

2. Necessitats culturals: necessitats en relació a  l'accés, la  pràctica i  la  formació artística i cultural .  S'analitza també la  percepció de les persones sobre la  seva participació cultural així com els factors que afavoririen aquesta participació . 

3. Valors: importància que les persones atorguen a  les expressions culturals en la  seva vida . S'analitza també el  valor que la  població atorga als centres cívics, biblioteques i  altres actius culturals del seu entorn.

En primer lloc, l’enquesta detecta que una part important de la població no participa de diferents activitats i pràctiques i ho atribueix a diferents motius, com ara la renda familiar, el nivell d’estudis, l’origen de les persones, l’edat i la dimensió de gènere. 

En relació a les necessitats culturals de la població, se’n detecten tant en les activitats de cultura legitimades com en les que no han estat considerades com a tal (passejar per la ciutat o la natura, anar a bars o restaurants, anar a fires i mercats, practicar esports, assistir a actes tradicionals i populars, entre d’altres).
 


Gràfic 25. Accés / Assistència a activitats de cultura legitimada 
 

Gàfic 25. Accés / Assistència a activitats de cultura legitimada ( resum, p. 26)


 

Gràfic 27. Pràctica d'activitats de cultura legitimada


Gràfic 27. Pràctica d'activitats de cultura legitimada (Resum p. 27)


 
 Gràfic 23. Activitats de cultura no legitimada
 

Gràfic 23. Activitats de cultura no legitimada ( Resum p. 28)

 

D’altra banda, es percep que les persones amb menys oportunitats i recursos tenen més necessitats culturals. I encara, s’observa que la relació entre oportunitats/recursos i necessitats culturals no és tan evident com podria semblar a priori.

Seguidament, i amb la voluntat de respondre la tercera de les tres grans preguntes platenjades a l’inici, l’enquesta analitza els valors que la població atorga a la participació i als actius culturals. Una de les principals conclusions que n’extreu és que "Les persones atorguen gran importància a les expressions culturals i artístiques, tant a nivell social i comunitari com personal”"

Curiosament, s’observa que quan les preguntes respecte al valor de les arts i la cultura són de tipus general, la resposta sol ser força contundent, amb una gran majoria d’enquestats posicionats molt a favor. En canvi, en el cas de preguntes sobre experiències més concretes i personals, s’aprecia un grau més elevat de dubte entre els enquestats, fent augmentar així les categories "bastant d’acord" i "poc d’acord".
 


 

Gràfic 54. Atribució de valors a la cultura.
P13. Em podria dir quin grau està d'acord amb les afirmacions següents?
 
 

Gràfic 54. Atribució de valors a la cultura. P13. Em podria dir quin grau està d'acord amb les afirmacions següents? (Resum p. 42)
 


  

En aquesta mateixa línia, la Diputació de Barcelona precisament està treballant en la posada en marxa d’una enquesta de participació que abastarà tots els municipis, que pretén entre d'altres objectius, posar el punt de mira en els no públics.

En el seu moment, l’objectiu del DEMOSCERC era recollir informació sobre els hàbits de consum cultural de la població dels municipis de la demarcació de Barcelona. Passada més d’una dècada, la Diputació de Barcelona vol reprendre aquella iniciativa adaptant els continguts i els objectius al context social i cultural actual. Per fer-ho, s’ha dut a terme un estudi que veurà la llum ben aviat i donarà com a resultat la futura 'Enquesta de Participació i Hàbits Culturals' que tindrà per objectiu:
 

 • Donar suport a l’avaluació de les polítiques culturals municipals i a la presa de decisions.
 • Aportar una mirada a la participació cultural àmplia i adaptada a la realitat de l’acció cultural a l'àmbit municipal.
 • Aportar informació sobre la participació i el consum i la pràctica cultural que fa la ciutadania dins del municipi.
 • Conèixer els motius que fan que part de la ciutadania no participi culturalment o no consumeixi cultura.
 • Detectar formes de participació cultural que s’escapen de l’abast institucional.  


   

  _____________________________________________________________________________
   

  Descàrregues de text complet:
   

Oficina Municipal de Dades i Institut de Cultura de Barcelona (2020). Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona. 2019. Informe. Ajuntament de Barcelona. 
 

Oficina Municipal de Dades i Institut de Cultura de Barcelona (2020). Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona. 2019. Resum Executiu. Ajuntament de Barcelona. 

 

        _____________________________________________________________________________