Escenes culturals: una proposta de mesura


Cultural Trends | C. Mateos-Mora, C. J. Navarro-Yañez i M.J. Rodríguez-García
  

Les escenes culturals són un element definitori de la idiosincràsia dels grups socials a les ciutats, íntimament vinculades a la vivència d’experiències culturals – al consum cultural – i a certs estils de vida que acaben per definir els territoris i dotar-los d’un significat.

La revista Cultural Trends se’n fa ressò en l’article “A guide for the analysis of cultural scenes - a measurement proposal and its validation for the Spanish case”, en el qual els autors analitzen la contribució de la cultura al territori per comprendre les oportunitats de consum cultural existents en el context espanyol. L’objectiu de l’estudi és desenvolupar un procés sistemàtic i comparable de mesura d’aquestes oportunitats, mitjançant un enfocament que entén els territoris com a facilitadors de determinats estils de vida relacionats amb la cultura.
  
  

Interacció culturalscenes_poblenou

Poblenou Open Night | poblenouurbandistrict.com


 

L’article parteix de l’anàlisi de la relació entre cultura i territori a partir dels tres enfocaments teòrics principals en la matèria. En primer lloc, ho fa des de la perspectiva socioeconòmica dels “districtes culturals”, dels efectes en termes de desenvolupament econòmic que les activitats lligades a la cultura, la creativitat i la innovació tenen sobre un determinat territori. En segon lloc, se centra en la composició social del territori a través la perspectiva dels “barris culturals o creatius”, posant en focus en els residents, els artistes i la classe creativa i els seus estils de vida. El tercer enfocament, l’objecte d’estudi, és el de les “escenes culturals”, centrades en el caràcter simbòlic del territori i en el lloc com a espai d’oportunitats per al consum cultural i focus d’atracció de diversos grups socials atrets per unes pràctiques culturals concretes.

En relació amb aquest àmbit, els autors avancen cap a una proposta conceptual i metodològica que suggereix que les escenes culturals poden plasmar-se a través de tres dimensions: la legitimitat (els motius que justifiquen una pràctica cultural), la teatralitat (la possibilitat d’identificar-se a si mateix i ser reconegut) i l’autenticitat (identificar-se com a part de la comunitat).

L’estudi valida la seva aplicació en el temps al territori espanyol, a través de dos pols (comunitari – innovador) i una comparativa entre els anys 2001 i 2011, en la qual s’aprecia la diferència entre les regions costaneres de l’est i del nord de la península, orientades cap al pol innovador, i les zones d’interior, orientades cap al comunitari.

D’entre les conclusions, s’hi apunta al fet que l’orientació de les escenes culturals sembla estar relacionada amb la concentració de la població i la importància del sector turístic. Els autors valoren que la perspectiva de les escenes culturals ofereix pautes sistemàtiques d’anàlisi que permeten mesurar aquest fenomen amb el mateix mètode a altres territoris del planeta i a qualsevol escala territorial.


 
 

Podeu sol·licitar-ne una còpia al Centre d’Informació i Documentació (CIDOC) a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta bibliogràfica en línia.

 


 
 
Cita bibliogràfica
 
Mateos-Mora, C., Navarro-Yañez, C. J. i Rodríguez-García, M. J. (2021). A guide for the analysis of cultural scenes: a measurement proposal and its validation for the Spanish case. Cultural Trends. DOI: 10.1080/09548963.2021.1978816

               


 


 

_____________________________________________________________________