La indústria audiovisual de Catalunya. Radiografia econòmica

Associació Clúster Audiovisual Catalunya | Departament de Cultura

Informe acurat i detallat on es presenten les dades del sector audiovisual a Catalunya i el seu valor en xifres durant el període 2008-2013, tot fent una actualització de les dades econòmiques presentades anteriorment. Per tal de corregir la dispersió d’estadístiques sobre el sector, s’agrupen també algunes de les més rellevants presentades en publicacions com l’Estadística de l’audiovisual de Catalunya i Estadístiques culturals de Catalunya.

Tot prenent com a referència els indicadors de valor afegit brut (VAB) del sector, ocupació i el total d’empreses, a continuació es presenten les dades més rellevants atenen al seu valor comparativament en el còmput general de Catalunya, respecte el global estatal espanyol, així com el pes que representa el sector audiovisual català en el sí europeu.

A destacar:

Valor afegit brut (VAB)

El sector genera 513 M€ en VAB i un volum de negoci global de 1.768 M€.

La Producció és la subbranca que més riquesa genera, amb un total de 224.421 € (un 44% del total), seguida de Programació i emissió amb 151.000 (un 29%).

En termes generals, el pes de l’audiovisual a la industria catalana durant el període 2008-2013 s’ha reduït de forma dràstica: un descens de 351.170 milers d’euros de VAB (davallada del 40,6%), passant de representar el 0,44% al 0,28% respecte el global català.

Ocupació

Les subbranques que més riquesa generen son també les que presenten uns volums d’ocupació més elevats: Producció amb 4.517 persones ocupades (39%) i Programació i emissió amb 4.027 persones ocupades (35%).

Dels 11503 ocupats en total en el sector, el 93% son treballadors assalariats.

Dels 748 treballadors autònoms vinculats al sector, el 78,61% pertanyen a la subbranca Producció.

Tal i com s’assenyala a l’informe, i segons recullen les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, l’audiovisual és un dels sectors amb una contractació temporal més alta.

El pes de l’ocupació respecte el total a Catalunya (2013) és del 0,39% (en 2008 era de 0,38%)

L’ocupació és un dels indicadors que, percentualment, menys es redueix comparativament amb Catalunya durant el període 2008-2013, de representar el 0,38% al 0,39% respecte el global català. Això és degut a la caiguda més acusada de l’economia catalana (-17,1%) respecte la del sector audiovisual (-15,5%).

La subbranca Programació i emissió ha esmorteït el descens del sector amb un balanç positiu i sostingut de 593 ocupats més (una pujada del 17,3%).

Empreses

La composició empresarial de l’audiovisual té un volum de 1628 empreses vinculades al sector, de les quals 1.235 ho són en l’àmbit de la Producció (75,86% del total).

El creuament d’aquesta variable amb el VAB a cost de factors i el nombre d’ocupats dóna com a resultat 315 mil euros per empresa i set treballadors per empresa en l’audiovisual.

El pes de les empreses del sector respecte el global català en 2013 representa el 0,28% (2008 era del 0,33%)

Ha estat també la Producció la subbranca que més ha vist reduïda el nombre d’empreses durant el període 2008-2013: amb una pèrdua de 390 empreses, les quals representen el 83% del total d’empreses desaparegudes.

Altres dades extretes que s’assenyalen estan les del Sector Cultural i Creatiu seguint l’establert a l’Estadística de l’audiovisual de Catalunya on, sota el nom Audiovisual i Multimèdia, a banda de les branques tradicionals s’afegeixen el comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats, l’edició de videojocs i el lloguer de cintes de vídeo i discos.

En el 2013, l’audiovisual i multimèdia ocupava el tercer lloc en generació de riquesa dins aquest sector, amb 552.288 milers d’euros de VAB (el 16%) i una reducció en el període 2008-2013 del 39% (seguint un comportament molt similar a la del sector cultural i creatiu); amb un total de 12.278 persones ocupades (cau un 21,8%) i un total de 1960 empreses (descens del 32,7%).

Respecte l’estat espanyol, el pes del VAB l’audiovisual català s’ha reduït, passant del 22% al 17% en el període 2008-2013. En contraposició, l’ocupació en l’audiovisual català tendeix a guanyar pes lleugerament, passant del 17,8% al 18,7%. El pes del nombre d’empreses s’ha reduït lleugerament passant del 20% al 19%.

Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més empreses audiovisuals, després de Madrid. Entre les dues comunitats acaparen el 53% del volum total de l’audiovisual espanyol. Ambdues presenten una estructura empresarial molt similar, Madrid però concentra 1.268 empreses de l’audiovisual més que Catalunya.

Comportament i situació de la indústria catalana en comparació amb d’altres països europeus

En relació amb països de dimensió comparable, el pes de l’audiovisual a Catalunya (0,28%) està per sota del de Dinamarca (0,38%), Holanda (0,32%) i Àustria (0,30%) i en línia amb els de Portugal i Bèlgica.

La taxa d’ocupació del sector audiovisual a Catalunya és de les més altes d’Europa: per sota del Regne Unit, però per sobre de França i Alemanya. La pèrdua d’ocupació, en un 15,5%, ha estat molt menys accentuada que en d’altres països com Itàlia(18,02%) o el conjunt de l’estat espanyol (22,2%).

La crisi del període de crisi 2008-2013 no ha afectat a totes les indústries europees de la mateixa manera: així mentre països com el Regne Unit, amb un augment del 54,27% o Àustria, amb un augment del 46,81%, s’han reforçat Catalunya queda a la cua, amb una reducció del 40,6%.


 

PDF Radiografia econòmica de la indústria audiovisual de Catalunya


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris