Cultura en clau urbana

Chema Segovia | Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La ciutat com a magatzem de recursos culturals i la cultura com a forma de convivència, desenvolupament comunitari i valor social. El treball de Chema Segovia és una aposta per l’acció cultural de caràcter transversal pensada en clau de ciutat. La intervenció en cultura i el govern de la ciutat han de pensar-se de manera estretament relacionada a través d’una doble mirada: entenent les nostres ciutats des de la cultura i construint noves maneres d’intervenir sobre el camp cultural des de l’àmbit urbà.

L’estudi es centra en aquesta segona vessant, atès que les modalitats d’acció cultural alternatives a les imperants constitueixen el requisit previ per avançar cap a l’altra direcció, i la seva orientació estratègica gira entorn a tres eixos:

  • Desenvolupament personal i benestar ciutadà: Dret a la cultura, consciència i expressivitat cultural.
  • Desenvolupament comunitari i valor social: Espai públic, convivència, implicació i governança.
  • Desenvolupament econòmic: Densificació de l’ecosistema cultural local i increment de la seva capacitat d’innovació.

Un cop construït el discurs teòric es suggereixen un seguit d’aplicacions pràctiques per trencar els patrons fins ara establerts i apropar-se a un concepte de cultura participativa i integrada en la complexitat de l’entorn social. Un estudi pràctic i reflexiu que marca un canvi de mirada: la ciutat per a la cultura i la cultura per a la ciutat.

 
 

Podeu consultar-ne el contingut íntegre aquí:

Segovia Collado, Ch. (2019). «Cultura en clave urbana. Marco conceptual y orientaciones para la elaboración de estrategias y proyecto» (Treball de Fi de Màster, Universitat Oberta de Catalunya). Recuperat de http://hdl.handle.net/10609/101466


 

*****