El valor de les arts i la cultura per al desenvolupament regional des d’una perspectiva escandinava

Lisbeth Lindeborg, Lars Lindkvist (eds.) ׀ Routledge

Llibre que aporta reflexions teòriques i experiències pràctiques al voltant del paper de la cultura en el desenvolupament regional en el context dels països escandinaus. Els autors, la majoria acadèmics d’universitats escandinaves, aborden qüestions relatives a quins han estat els efectes i impactes, tant positius com negatius, d’algunes inversions regionals i locals en matèria de cultura, fins a quin punt han estimulat el desenvolupament i creixement i de quina manera han propiciat processos innovadors i canvis notoris en les comunitats. L’objectiu principal del llibre és identificar com alguns llocs han aconseguit variar el seu rumb i quins mecanismes i estratègies han emprat per modificar vells patrons i aplicar-ne de nous. Els autors assenyalen que tot i que no es poden calcar ni reproduir de manera exacta experiències reeixides d’un lloc concret a un altre, sí que hi ha alguns elements i patrons comuns que sí es poden extrapolar.

«The value of arts and culture for regional development: a Scandinavian perspective» proporciona un ampli ventall de conceptes teòrics sobre teoria de la iniciativa empresarial, organització institucional, economia cultural o planificació i gestió cultural, entre d’altres, que incideixen en la importància i el significat de la cultura per al desenvolupament regional. El volum comença amb un capítol introductori on els editors dialoguen sobre la situació global europea i sobre la proliferació, al llarg de les últimes dècades, de nombroses ciutats petites i mitjanes, així com regions, que han esdevingut de gran interès cultural per a turistes i estudiants. Fan menció especial, per exemple, al cas de Bilbao. A continuació entren de ple en l’anàlisi del model escandinau i qüestionen la seva homogeneïtat. Tracten qüestions relatives al terme cultura i reflexionen sobre els conceptes de desenvolupament i diversitat regional. Plantegen algunes qüestions estratègiques al voltant dels temes següents: com pot una regió esdevenir més competitiva en una societat cada vegada més globalitzada? Quin tipus d’economia cal afavorir? Com identificar i donar valor a les particularitats i singularitats de cada lloc?  Com incentivar un clima cultural creatiu a través de la tolerància i la innovació? O com pot una regió esdevenir més atractiva per als seus habitants i per als seus visitants?

Els capítols que segueixen descriuen i analitzen en profunditat diversos projectes i estratègies de desenvolupament local i regional a través de la cultura. De cada cas s’explica com s’ha iniciat i desenvolupat, se n’avaluen els resultats i s’intenta extreure un 'saber fer' teòric i pràctic aplicable a d’altres llocs. Els casos descrits corresponen a Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia i s’hi expliquen tant estratègies de desenvolupament globals aplicades a ciutats o regions concretes, com projectes concrets relatius a festivals, museus, capitalitats culturals, equipaments musicals o estratègies de cooperació cultural entre regions. El conjunt de casos mostren la importància dels processos d’europeïtzació i regionalització com a forces motors per al desenvolupament local i regional. I s’hi aborden també qüestions relatives a la competència creixent entre regions, ciutats i pobles i els riscos que això suposa, a la instrumentalització de la cultura per raons comercials i la polaritat creixent entre una cultura basada en els esdeveniments i una cultura basada en l’art i els valors culturals.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris