Whitebox: l’eina per planificar, executar i avaluar programes culturals


CDN - Cultural Development Network
 

Desenvolupar estratègies de planificació cultural amb un sistema d’avaluació que permeti obtenir resultats d’impacte comprensibles no és sempre una tasca fàcil. La Cultural Development Network (CDN) australiana ha dissenyat, amb la col·laboració dels governs locals i l’Australia Council for the Arts, una plataforma per simplificar i guiar els responsables de polítiques en aquest procés i que està alineada amb la línia de treball de la Comissió de Cultura de CGLU.

La plataforma de planificació Whitebox és una eina dissenyada per planificar, seguir l’execució i avaluar activitats i programes culturals, facilitant la recollida d’informacions des de les fases inicials del procés fins a l’elaboració d’informes, permetent una millor comprensió d’aquest procés.

Dos factors clau en la utilitat del sistema radiquen, d’una banda, en la seva validesa per analitzar activitats culturals de qualsevol mida (des de petites reunions a grans festivals) i, de l’altra, que cada tècnic o gestor pugui accedir i desenvolupar una anàlisi pròpia basant-se en les dades recollides.
 
 

Flux de treball en el qual s’emmarca el sistema Whitebox

Flux de treball en el qual s’emmarca el sistema Whitebox
 
 

El sistema, que té en compte l’anàlisi contextual de les activitats culturals, està format per tres marcs d’acció desenvolupats després d’un procés d’investigació i participació del sector:
 

Facilita la creació d’un pla de desenvolupament cultural per a governs locals basat en sis principis de planificació connectats entre si: basat en valors, orientat als objectius, centrat en resultats, basat en evidència, sustentat en el mètode de la teoria de canvi i basat en una resposta a l’avaluació. Ofereix una guia pas a pas per acompanyar en el procés.
 

Ofereix un esquema de mesura de resultats quantificables que permet avaluar el grau d’implicació en la participació cultural i, per tant, l’eficàcia amb la qual s’atenyen els objectius; inclou les perspectives cultural, social, mediambiental, economia i de governança.
 
 

Àmbits de les polítiques representats de forma integrada

Àmbits de les polítiques representats de forma integrada
 
 

Permet informar de quina és la contribució dels governs locals a la vida cultural dels ciutadans; ofereix un full de càlcul descarregable de gran utilitat on s’identifiquen, d’una banda, els inputs (aquells recursos per produir resultats, com ara, les infraestructures disponibles o els recursos humans i financers) i, d’altra, els outputs (les activitats per a les quals es fan servir els inputs, desenvolupament d’activitats culturals, festivals, residències artístiques, recerca, adquisicions, etc.)

       
 

Consulteu el lloc web:
 

 WhiteBox Outcomes Planning and Evaluation Platform. Cultural Development Network (CDN) (culturaldevelopment.net.au)

 


 


 

_____________________________________________________________________