Pla d'Acció Cultural de Vallirana

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona. 

Vallirana amb una població de 14.681 habitants (segons les dades de Idescat de 2013), ha experimentat, durant les darreres dècades, una transformació demogràfica i territorial producte de l’important increment de població. Aquest factor, junt amb la dispersió de l’estructura urbana del municipi, fa que existeixin nous reptes i necessitats en què la cultura pot desenvolupar un paper primordial com a element generador de cohesió social.

En aquest sentit, el ‘Pla d’Acció Cultural de Vallirana’ s’ha d’entendre com l’instrument que guiarà la vida cultural del municipi durant els propers anys. Es tracta d’un document operatiu que ha de convertir-se en un dels principals referents tant pels responsables polítics i tècnics, com pels agents culturals del municipi.

La seva elaboració suposa, en primer lloc, introduir una mirada que vagi més enllà de les urgències quotidianes, garantint una perspectiva més àmplia des de la qual definir els objectius i les prioritats en matèria cultural. Una mirada especialment pertinent i necessària en l’actual context de crisi. Així, el Pla d’Acció Cultural aposta per una nova forma de treballar, a partir d’uns compromisos compartits que permetin gestionar el present i projectar el futur des d’una visió global i participada.

El Pla també possibilita i fa necessari implicar els diversos agents culturals de Vallirana en un projecte comú. No només es parlarà de l’Ajuntament sinó que també es tindran en compte les entitats, el teixit associatiu i la societat civil. El Pla té la voluntat d’implicar tots aquests agents actius no només durant el procés d’elaboració, sinó també durant la seva execució i implementació. Per tant no es tracta d’un Pla d’acció de l’Ajuntament, sinó que té la intenció d’esdevenir un pla d’abast municipal amb la corresposabilització de tots els agents participants. Per fer-ho possible, el procés 6 d’elaboració comprèn diversos espais de consulta i participació amb l’objectiu central de possibilitar el diàleg per arribar a acords sobre el present i el futur de la cultura a Vallirana.

 El Pla d’Acció Cultural analitza i ordena els recursos culturals existents i per tant cal entendre´l com una eina de síntesi analítica que ha de servir per afrontar i reforçar les polítiques culturals del futur. Per això es planifica a llarg termini, tot i que també es contemplen propòsits més immediats així com accions a mig termini, marcant les línies de treball que han d’orientar la política cultural de Vallirana. Malgrat que es el moment de proposar-se nous reptes , també cal tocar de peus a terra i ajustar-se a la realitat. S’ha de tenir en compte tant el context de crisi general en el que estem immersos com la realitat del propi municipi, pel que fa als recursos disponibles i a la demanda potencial respecte possibles propostes que es puguin generar.

Per altra banda, caldrà actualitzar i revisar periòdicament les actuacions proposades al Pla, per tal de mantenir-lo viu i fort. Així doncs, és important entendre el PAC com una eina flexible i adaptable amb capacitat d’emmotllar-se a la realitat canviant .

El Pla d’Acció Cultural de Vallirana es proposa:

  • Definir un projecte cultural de futur, especificant cap on vol anar
  • Vallirana com a municipi i que es col aconseguir a nivell cultural  
  • Fomentar la corresponsabilitat, mitjançant la implicació de la ciutadania en el desenvolupament de la política cultural  
  • Presentar una oferta cultural de qualitat i potenciar les propostes culturals existents  
  • Generar noves dinàmiques de treball i relació basades en la transversalitat  
  • Apostar per la racionalització de recursos

PDF  Pla d'Acció Cultural de Vallirana 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris