Mesurar la cultura, un pas més a prop

El passat 23 d'octubre es va presentar, després d'anys de treball, l'informe Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU (final report). El projecte, encarregat per la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, tenia per objectiu elaborar un marc estadístic unitari per mesurar l'anomenat sector cultural i creatiu a tots els països de la Unió Europea (UE).

La demanda d'un sitema fiable i harmonitzat per a la mesura de l'acció cultural pública i privada a la UE parteix, en primer terme, de la necessitat de disposar de dades consistents per a l'elaboració dels comptes i les estadístiques oficials, però també respon a peticions dels àmbits socials i econòmic que reclamen informació acurada sobre els vincles entre diversos sectors productius, o del mateix sector cultural, que requereix aquesta informació per poder orientar la presa de decisions en els processos d'avaluació i millora o per valorar els seus efectes en l'economia i en la societat. 
 

Tanmateix, mesurar el valor econòmic, cultural i social generat per a l'àmbit cultural a escala europea no és tasca fàcil. Un dels reptes que ha hagut d'afrontar l'equip encarregat d'elaborar l'informe ha estat la inexistència -encara avui- d'una definició comú dels sectors cultural i creatiu, i especialment quins subsectors s'hi associen (aquests subsectors varien entre els diferents països de la UE). Una dificultat afegida és que, sovint, els mecanismes de recollida de dades culturals són poc rigorosos, i massa vegades les dades que s'obtenen són pobres, poc rellevants o obsoletes. 
 

És en aquest context que la Comissió Europea va llançar una convocatòria de propostes per abordar aquests reptes i construir un nou marc estadístic que pugui mesurar amb precisió els sectors culturals i creatius i permeti anàlisis estadístiques regulars del potencial econòmic, cultural i social del sector cultural i creatiu a Europa.
 

L'informe que ara es publica és el document final de la recerca, i recull tres grans propostes:

  1. Un nou marc amb una definició actualitzada de l'abast dels sectors culturals i creatius, que ha de permetre una millor quantificació dels mateixos així com la comparabilitat de totes les dades disponibles a escala Europea.
     
  2. El desenvolupament de noves metodologies per captar i quantificar la cultura digital i digitalitzada.
     
  3. La posada a disposició de governs i ciutadania de la UE de dades econòmiques actualitzades sobre el sector cultural i creatiu.   
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos la publicació:
 

Measuring CCS Consortium (2022). Final report: Measuring the cultural and creative sectors EUhttps://www.measuring-ccs.eu/the-measuring-ccs-consortium-publishes-the-final-report/

 


 

 

______________________________________________________________________________________