Com es posiciona la cultura en la localització dels ODS?


Culture2030goal
 

Malgrat que la missió de diverses xarxes culturals de rellevància internacional per aconseguir el reconeixement de la cultura amb un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) propi no es va assolir finalment amb l’adopció de l’Agenda 2030, la campanya llançada aleshores – rebatejada més tard com “Culture 2030 Goal” (#culture2030goal) – continua vigent, reivindicant ara que la cultura encara que està present de forma transversal, amb diversa intensitat, en tots els ODS, reclama ser un objectiu explicit i situar la cultura al centre del desenvolupament sostenible.(Declaració sobre Mondiacult 2022)

En aquest context, s’ha publicat l’informe “Culture in the Localization of the SDGs: An Analysis of the Voluntary Local Reviews (VLRs)” que analitza com els governs locals aborden les seves polítiques culturals en el marc de l’Agenda 2030, basant-se en les Revisions Locals Voluntàries (RLV), indicadors recollits a través de l’Observatori Global de la Democràcia Local i la Descentralització (GOLD) de CGLU.
 
 

Interacció  Indicadors temàtics de la UNESCO per a la cultura (2019)

Indicadors temàtics de la UNESCO per a la cultura (2019) | Unesco.org
 
 

Les conclusions de l’informe mostren que existeix una gran diversitat a l’hora d’integrar la cultura des del desenvolupament sostenible en les estratègies polítiques dels governs locals i regionals. Aquestes qüestions es troben a diversos nivells de la política – com a part dels marcs d’alt nivell o com a exemples pràctics d’implementació – però no en tots els RLV (el 74% dels 73 RLV que formen part de l’estudi sí que hi inclou la dimensió cultural).

De l’estudi es desprèn que al voltant de 40% dels RLV presenta la cultura com a tret identificatiu d’aquestes ciutats i regions i com a element de funcionament general de la societat, de participació ciutadana i política i de compromís amb la sostenibilitat.

L’informe fa una revisió dels avanços realitzats a través de cadascun dels ODS, il·lustrats amb exemples dels governs locals participants. La comparativa entre RLV mostra similituds en una major presència de la cultura als ODS 4 (educació de qualitat), 8 (treball digne i creixement econòmic), 10 (reducció de les desigualtats), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 16 (pau, justícia i institucions sòlides).
 
 

Interacció Governs locals que han publicat (en groc) o que estan en procés d’elaboració (en verd) dels seus RLV.

Governs locals que han publicat (en groc) o que estan en procés d’elaboració (en verd) dels seus RLV.
 
 

Aquestes revisions han estat avaluades, tant des d’una perspectiva quantitativa com a qualitativa, amb la finalitat d’identificar tendències generals i destacar els continguts que podrien servir d’inspiració i com a models de bones pràctiques.

Aquesta publicació s’emmarca en la continuïtat de l’informe anterior “Culture in the implementation of the 2030 agenda: a report by the culture 2030 goal campaign”, que vam compartir en aquesta entrada a Interacció i que analitza el paper que juga (i que hauria de jugar) la cultura en la implementació dels 17 ODS.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Yildirim, E. (2021). Culture in the Localization of the 2030 Agenda: An Analysis of Voluntary Local Reviews. Culture 2030 Goal campaign. culture2030goal.net

     


 


_______________________________________________________________________