Model SoPHIA per a l´Avaluació Holística d´Impacte del PatrimoniEl Model SoPHIA per a l’Avaluació Holística d’Impacte del Patrimoni és un dels resultats principals del projecte SoPHIA. Al 2021, l’esborrany de model es va aplicar a 12 casos d’estudi i els resultats es van resumir a l’Informe dels Casos d’Estudi D2.2; també es va debatre amb la comunitat de pràctica de SoPHIA – investigadors, professionals, responsables polítics i altres parts interessades – durant un procés de reflexió col·lectiva


 


 
Es un fet que, recentment i en relació amb el reconeixement creixent del rol del patrimoni cultural al desenvolupament sostenible, s’ha posat èmfasi en la necessitat de reflexionar sobre els impactes desitjats i esperats de les intervencions en el patrimoni cultural, així com també sobre els efectes no causals: la sostenibilitat i la resiliència es reconeixen com a elements clau del Model SoPHIA perquè sustenten el rol que el patrimoni cultural pot exercir al món interconnectat d’avui.  El Model SoPHIA està concebut per a tots els actors de la comunitat del patrimoni cultural com a contribució a un ús sistemàtic i pertinent, però també més específic, d’un model d’avaluació d’impacte: de fet, és el primer model que aborda l’avaluació d’impacte des d’una perspectiva holística amb un format que es pot adaptar a cada necessitat.
 
 


 
El Model SoPHIA es desenvolupa a partir de tres eixos que posen en evidència la relació entre les intervencions de qualitat en el patrimoni cultural i els impactes generats, i posiciona la sostenibilitat i la resiliència al centre. El eix “persones” considera tant els actors que promouen l’avaluació com les parts interessades que participen en el procés; el “temps” considera el moment de la intervenció on té lloc l’avaluació i el “multi-domini” inclou sis temes d’impacte que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar una intervenció en el patrimoni cultural.
 
 


 
 

El caràcter multi-domini del Model SoPHIA es  pot considerar com un panell “obert” amb flexibilitat d’ús: els 6 temes i els seus 28 subtemes respectius no son un requisit mínim obligatori però permeten captar l’essència dels 6 temes per mostrar tot l’espectre d’elements, amb les connexions i mesures pertinents. La interconnectivitat entre els temes és una característica innovadora clau del model i es reflecteix en els elements transversals i els contra-efectes de cada subtema. Aquests mostren les connexions entre els diferents nivells d’impacte i, juntament amb els eixos persones i temps, afegeixen valor a la naturalesa holística del Model SoPHIA.
 
 


 
A més, s’ha publicat una sèrie de narratives digitals que destaquen la importància de cadascun dels temes considerats a l’eix multi-domini i que s’inclouran en la caixa d’eines per l’ús del Model SoPHIA que es publicarà properament.

 


 


 

_____________________________________________________________________