Aspectes econòmics de la gestió cultural: competències, pressupost, contractació i subvencions

El document que us presentem és un complet recull sobre els aspectes jurídics que afecten la cultura i les polítiques culturals dels municipis, tot abordant aspectes com les competències, pressupost, subvencions, prestació de serveis públics culturals, les formes de gestió directa i indirecta i la contractació.

El seu autor, Rafael Herrero, col·labora habitualment amb el CERC i membre d'Interacció,  és lletrat dels serveis jurídics de l’ajuntament de Barcelona. També va ser interventor de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona.

Sumari

I.- Marc competencial per a la prestació dels serveis públics de cultura. La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

1.- Les competències municipals: principis generals

2.- Les competències pròpies. Competències municipals en matèria de cultura

3.- Les competències impròpies

4.- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. (LRSAL)

II.- La gestió del pressupost. La Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

1.- Introducció.

2.- El finançament dels municipis

III.- El Pressupost

1.- Concepte. Normativa

2.- Contingut

3.- Els principis pressupostaris

4.- La formació i aprovació del pressupost

5.- La confecció del pressupost. El principi de prohibició del dèficit.

6.- La pròrroga pressupostària

7.- L’estructura pressupostària

8.- La partida pressupostària

9.- La delimitació i situació dels crédits

10.- La situació dels crèdits pressupostaris

11.- Les modificacions pressupostàries i la seva tramitació.

III.- Les subvencions: procediment de concessió. Anàlisi de la llei 38/2003, de subvencions. Casos pràctics

1.- L'acció de foment: mitjans i marc legal

2.-Les subvencions atorgades per les entitats locals

IV.- La prestació dels serveis públics culturals: formes de gestió directa i indirecta, l’externalització.  Els consorcis i les fundacions

1.- La prestació dels serveis públics culturals: l’externalització

2.- Les formes de gestió directa i indirecta en la prestació de serveis i en la gestió d’instal·lacions

3.- La gestió directa: gestió per la pròpia entitat, organisme autònom local, entitat pública empresarial i societat mercantil amb capital que pertany íntegrament a l'entitat local. Les Fundacions. Els Consorcis

V.- La contractació en l’àmbit de la gestió cultural   


 

PDF Aspectes econòmics de la gestió cultural: competències, pressupost, contractació i subvencions


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris