Breu recull de la metodologia utilitzada en l'Estudi del "valor social de les biblioteques públiques de la XBM"

L’any 2012, la Direcció d’Estudis i Prospectiva i la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB) de la Diputació de Barcelona van elaborar conjuntament l’Estudi sobre el valor públic de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de Barcelona

Aquesta iniciativa, pionera a l’Estat Espanyol, es va centrar en la voluntat de conèixer la capacitat que tenen les biblioteques de la XBM per generar valor col·lectiu a la ciutadania. D’aquesta forma, l’estudi pivota sobre dos eixos principals que es retroalimenten i que només en el seu conjunt contribueixen a analitzar el valor públic de la XBM. El primer d’aquest, denominat valor econòmic, es centra en el càlcul del retorn a la inversió dels principals serveis de la biblioteca d’acord amb l’ús que en fan els seus usuaris. El segon, titulat valor social, es centra en l’estimació de la capacitat de les biblioteques de la XBM per generar un benefici social en el seu entorn, tant en terme individual com comunitari.

En relació al segon d’aquests eixos, l’estimació del valor social, la inexistència d’una metodologia compartida suficientment consensuada a nivell acadèmic (Debono, 2002), com la complexitat pròpia de la naturalesa de l’anàlisi, al fer referència a beneficis majoritàriament de caràcter intangible, difícilment quantificables econòmicament o traduïbles en unitats monetàries, van portat a construir una metodologia pròpia i innovadora alineada amb les principals línies de treball traçades internacionalment (Huysmans i Oomes 2012; Berryman et al., 2005).

Així, la metodologia desenvolupada per la Diputació de Barcelona, subjecte a replicabilitat, ha permès identificar i caracteritzar tot un conjunt de beneficis socials contrastats que poden generar les biblioteques públiques en el seu entorn en funció de la seva configuració i acció. 

A partir d’aquesta fase conceptual s’obriran noves línies de treball entorn el valor social involucrant-hi a professionals de les biblioteques per a una validació i treball posterior de la mà del territori per tal de garantir-ne la seva aplicabilitat i continuïtat. D’aquesta manera, el futur més immediat passa per seguir treballant sobre el valor econòmic i sobretot social que generen les biblioteques públiques, oferint informació que permeti visualitzar l’abast real del valor públic que aquestes puguin arribar a produir.

L'eix del valor social serà presentat en el marc d'Interacció (http://interaccio.diba.cat/documents/programa-i-inscripcions-a-les-jorna...), a les activitats presencials, el proper 9 de maig a la taula rodona sobre “Com fer visibles els beneficis de la Biblioteca Pública a la societat”.