L’avaluació com a part integral d’un projecte

FECYT | CRECIM

Aquesta guia constitueix un recurs de consulta per a tots aquells projectes que requereixin dissenyar un pla d’avaluació. Tot i que està orientada a projectes de cultura científica, els principis i mecanismes que posen a disposició també poden usar-se per a projectes relacionats amb altres temàtiques.

La «Guia bàsica para la evaluación de proyectos de cultura científica» posa en valor l’avaluació. Amb l’objectiu de millorar la presa de decisions futures i entesa com a marc comunicatiu amb integrants del projecte (destinataris, finançadors i responsables), cal dissenyar l’avaluació des del principi ja que forma part del projecte integral. L’esquema bàsic pera la disseny de qualsevol avaluació és el següent:
 


Els objectius de l’avaluació són, essencialment, tres: analitzar el procés, estudiar els resultats i millorar el projecte. Les eines emprades per a la consecució d’aquests objectius són, correlativament: indicadors de monitorització, indicadors d’impacte i indicadors de millora. L’avaluació es pot centrar en la metodologia qualitativa o quantitativa o bé pot ser mixta. La decisió sobre quines eines usar per avaluar es pren segons el nombre de participants i informadors, el coneixement previ, el grau de profunditat de la informació que busquem i la facilitat en el tractament i anàlisi de la informació. Cal reflexionar molt bé aquesta decisió pel cost i extracció informativa que suposarà. Els quatre grans tipus d’eines són: qüestionaris, entrevistes, grups focals i observacions.

Als annexes es troba molta informació pràctica que us pot ajudar a resoldre amb agilitat el disseny de les eines d’avaluació. Hi trobem models de qüestionari, d’entrevista, de grups focals i també llistats d’indicadors que ens poden ser útils per avaluar. L’avaluació ha estat menystinguda llargament, però cal instaurar-la com una peça clau per a la millora dels serveis, especialment en l’àmbit del desenvolupament de la política pública.


PDF  «Guia bàsica para la evaluación de proyectos de cultura científica»

HTML«Guia bàsica para la evaluación de proyectos de cultura científica»


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris.