Enquesta sobre la percepció social de la ciència i la tecnologia

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

El 44,2% dels espanyols considera que el seu nivell d’educació en ciència i tecnologia és baix o molt baix, encara que aquest percentatge s’ha reduït progressivament si tenim en compte que el 2014 era del 47,1% i, 10 anys abans, el 2004, era del 65,5%. Són dades de la vuitena «Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología» de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), publicada i presentada recentment.

L’enquesta, que consta de 6.357 entrevistes personals domiciliàries, mostra que aquest dèficit formatiu continua sent percebut de manera més significativa per les dones, ja que un 29,1% i un 18,9% de les enquestades creu que la seva alfabetització científica és baixa i molt baixa, respectivament, per un 25,7% i un 14,3% dels homes enquestats, tot i que les dones de 25 a 34 anys consideren que tenen més coneixements científics que els homes més grans de 55 anys.

No obstant això, pel que fa a les preguntes sobre coneixements científics concrets, que plantegen dues afirmacions de les quals cal triar la vertadera, les respostes han evidenciat que no hi ha una variació significativa per gèneres: un 77,2% dels homes i un 76,1% de les dones han contestat correctament les preguntes proposades. Així doncs, aquest estudi revela que les dones tenen gairebé el mateix nivell educatiu en ciència que els homes, però en canvi estarien infravalorant els seus coneixements. Aquesta és una de les barreres que cal superar per a la igualtat, tal com estem comentant darrerament a propòsit d'Interacció 17, junt amb el masclisme en el món laboral i l'absència de vocacions en les disciplines STEM (o STEAM).
 

Gràfic sobre coneixements científics concrets, per sexe i edat


Pel que fa a l’interès per la ciència, el 40,2% dels enquestats manifesten estar-hi molt o bastant interessats quan se’ls menciona aquesta disciplina en una llista amb altres opcions. Aquest percentatge, però, continua sent inferior al dels interessats en el cinema, l’art i la cultura (50,0%), l’educació (64,5%) i la medicina i la salut (65,7%). Malgrat això, les dades sobre la despesa de diner públic mostren que hi ha més enquestats disposats a invertir en ciència i tecnologia (19,2%) que en cultura (17,2%).

Per franges d’edats, el segment que va dels 15 als 24 anys és el que mostra un interès declarat de manera espontània per la ciència més elevat, però també evidencia una desigualtat més gran respecte al gènere dels enquestats: un 28,4% d’homes per un 17,8% de dones  mencionen la ciència espontàniament com a tema d’interès en la seva quotidianitat.

Altres indicadors rellevants que es poden consultar en el document tracten sobre la imatge social de la ciència, la ciència i la tecnologia en relació amb els mitjans de comunicació o la confiança en institucions i organismes d’investigació, per exemple. Destaquem la presentació de tots els resultats en un DAFO final útil per establir comparatives i identificar reptes i oportunitats.


PDF VIII EPSCYT 2016 (informe)

PDF VIII EPSCYT 2016 (dossier de premsa)Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris