Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza

Observatorio Vasco de la Cultura 

La cultura és un agent transformador decisiu en la superació o la reproducció de les desigualtats socials, les quals sovint es fonamenten en determinants estructurals arrelats a un territori. L’informe elaborat per l’Observatorio Vasco de la Cultura posa de manifest aquest fet, fent una aproximació teòrica i aportant dades sobre el conjunt de l’Estat espanyol i la comunitat autònoma d’Euskadi.

L’informe vol contribuir a generar debat i fer visible el nexe entre pobresa i participació cultural, tant en el consum com en la producció, perquè malgrat que la dimensió socioeconòmica de la cultura està prenent força en l’agenda actual, les implicacions en les polítiques públiques necessiten fonamentar-se de manera explícita per rebre suport en el seu desenvolupament.

«Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza» mostra dades de l’Eurostat, l’Eustat i l’Observatorio Vasco de la Cultura mateix, entre d’altres, les quals posen de manifest que la crisi ha agreujat el risc de pobresa i d’exclusió social condiciona el consum cultural per motius econòmics i, alhora, que la participació cultural activa, mitjançant pràctiques artístiques i voluntariat, està condicionada sobretot pel nivell educatiu dels ciutadans. La comparativa entre l’Estat i Euskadi, però, mostra que la situació a la comunitat autònoma és més favorable que en el conjunt del territori.

Amb tot, la falta de dades elaborades expressament per tractar aquesta qüestió fa que l’informe es presenti com una aproximació parcial, i que la reflexió teòrica per situar el debat, que aborda els conceptes de cultura, pobresa i la seva interrelació des d’un punt de vista sociohistòric, tingui un pes significatiu en el contingut. Es fa necessari, doncs, impulsar i sistematitzar la recerca en aquest àmbit posant en relació diversos indicadors per emfatitzar la seva rellevància en la lluita contra les desigualtats socials.

Les orientacions de futur que proposa l’informe, en qualsevol cas, són línies d’actuació que se centren en la valorització de la cultura com a factor de canvi i en l’estímul d’alternatives a la mera democratització de la cultura, que paren atenció a les noves dinàmiques de consum, distribució i producció, i posen l’accent en l’educació com a estratègia de llarg recorregut per a la cohesió social.


 

PDF Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza (2016)

HTLM Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza (2016)


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris