La despesa en cultura dels ajuntaments de municipis petits de la província de Barcelona

Després de presentar-vos el marc legal de la cultura, que li dóna a aquesta una naturalesa concurrent, i de definir el que entenem per petit municipi (els de menys de 5.000 habitants), vam fer una mirada al mapa municipal català i barceloní per descobrir-hi una gran quantitat de municipis gestionant la majoria del territori, però en els quals hi viuen relativament pocs habitants.

Vàrem analitzar, breument, la despesa en cultura de les administracions públiques a Catalunya, i comprovàvem que, tot i que les magnituds han caigut considerablement des de 2008, els ens locals, i especialment els ajuntaments, continuen sent el pal de paller de la inversió pública en cultura a Catalunya.

Avui volem augmentar el zoom i veure quin és l’esforç en cultura que fan els municipis petits barcelonins i com distribueixen la seva despesa. Les xifres absolutes entre 2012 i 2014 han variat d’un any per l’altre: es van reduir un 13% el 2013 i van augmentar un 39% el 2014 per situar-se en els 18.959.584,04€.

Despesa en cultura dels municipis de menys de 5000 hab. de la província de barcelona

Tot i que només un 4,5% de la població de la província viu en municipis de menys de 5.000 habitants, els ajuntaments d’aquestes viles van assumir el 10% de la despesa de tota la província, sense tenir en compte les tres ciutats més grans, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona.

Despesa en cultura segons la grandaria

Abans de presentar l’esforç en cultura dels municipis petits i comparar-lo amb la resta, cal fer una precisió metodològica. Per calcular la relació entre la despesa cultural i la total d’un ajuntament s’han considerat les despeses en cultura de la partida 451 («Promoció i difusió de la cultura»).

Els municipis de menys de 5.000 habitants van dedicar el 2014 un 6,27% del seu pressupost a la cultura, fet que els situa com als segons que més destinen en aquest àmbit, unes dècimes per sota dels municipis de 5.000 a 20.000 habitants. La tendència de l’esforç en cultura en els darrers anys va ser paral·lela a la de la despesa global. El 2013 va ser d’un 4,84%, i el 2012 va ser del 5,28%. Tant els micropobles com els municipis petits destinen un percentatge del seu pressupost a la cultura per sobre de la mitjana (4,83%).

Esforç municipal en cultura per trams de població

Si ens fixem en la despesa en cultura per habitant (taula 2), veiem com aquesta és també major, en els municipis petits i en els micropobles, que en la mitjana provincial. Les dades d’esforç en cultura dels municipis de menys de 5.000 habitants i dels micropobles l’any 2014 són significativament més altes que en els anys anteriors, i se situen per sobre dels seus nivells històrics, però les dades d’inversió per habitant són més normals, tot i que és rellevant que siguin les més altes.

Esforç municipal en cultura per trams de població. Província de Barcelona. 2014

En relació amb la distribució d’aquesta despesa per capítols, es pot observar (taula 4) que els municipis de menys de 5.000 habitants dediquen la majoria (un 51,5%) del seu pressupost de despesa al capítol II, és a dir, a les despeses de béns corrents i serveis, en què s’imputen totes les despeses vinculades a la programació d’activitats.

És significatiu, també, assenyalar que en els petits municipis la despesa de capítol I, remuneracions de personal, és molt menor que a la resta, un 14,9%, i això ens pot estar indicant una certa precarietat en les estructures professionals. El 2013 aquest percentatge era del 18,99%, i el 2012 era del 15,31%.

També crida l’atenció que els ajuntaments de municipis petits dediquin gairebé un 24% del seu pressupost de cultura al capítol VI, la partida destinada a les inversions reals. Suposem que algun o alguns ajuntaments han reformat o construït equipaments culturals i això pot haver tingut un efecte distorsionador. 

 


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris