La despesa en cultura de les administracions públiques a Catalunya

L’Estat espanyol té un sistema de política cultural que combina elements del model centralista francès amb els dels estats descentralitzats, però que és molt diferent en cada comunitat autònoma. El cas català, i el de la província de Barcelona, concretament, és encara més particular, ja que la incidència de l’Estat en termes d’inversió en la política cultural és molt limitada, i a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments se’ls suma un tercer gran actor: la Diputació de Barcelona.

L’ambigu i flexible marc normatiu de la cultura a l'Estat espanyol ha tingut com a efecte que totes les administracions públiques amb responsabilitat al territori destinessin part dels seus recursos a cultura. El 2014, per exemple, la Generalitat va destinar el 0,71% del seu pressupost a la cultura, mentre que els ens locals van invertir en temes culturals el 6,5% dels seus recursos.

La taula següent ens mostra perfectament que la cultura és una competència compartida entre els diferents organismes públics. Ara per ara (les darreres dades publicades son de 2014), les administracions locals (ajuntaments, diputació i consells comarcals) executen un 61% de la despesa en cultura a Catalunya, per un 37% de la Generalitat de Catalunya i un 2% de l’Administració de l’Estat.

Si observem l’evolució de les dades de despesa de les administracions en cultura a Catalunya en el període 2008-2014, en el que la despesa total va caure més d’un 20%, veurem com la distribució d’aquesta entre les tres administracions va patir alguns canvis: el 2014 les administracions locals assumien un 8% més de la despesa que el 2008, i l’Estat i la Generalitat l’havien reduït en 3 i 5 punts, respectivament.

Pressupost consolidat en cultura dels organismes públics a Catalunya. 2008-2014. En milions d'euros

Presentat el marc general, posem ara el focus en l’àmbit local, el més important en termes de volum i el que ens interessa a Debat 16. Si ens fixem en com es reparteix la inversió en cultura entre les tres administracions locals (els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions), veiem que els ajuntaments són els que assumeixen el 82,7% de la despesa, les diputacions el 16,5% i els consells comarcals el 0,8%. Tot i el canvi d’escenari que s’ha produït entre 2008 i 2014, la distribució de la despesa entre les tres administracions s’ha mantingut relativament estable.

Despesa en cultura de l'Administració local a Catalunya. 2008-2014. En milions d’euros

En els primers anys de la sèrie (2008-2010), en què algunes administracions com els consells comarcals i les diputacions reduïen la seva inversió en cultura o l’augmentaven relativament poc, com també feien l’Estat i la Generalitat, els ajuntaments van augmentar gairebé un 38% els seus pressupostos de cultura.

Es interessant veure el diferencial entre el sostre de la despesa de cada administració i la situació el 2014 (amb dades projectades). L’administració que ha reduït més els seus pressupostos de cultura són les diputacions, amb una caiguda del 70%, seguida dels ajuntaments amb un 63% i els consells comarcals amb un 53%.

tendències del pressupost en cultura dels organismes públics


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris