Anuari SGAE 2015 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals: canvi de tendència?

Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

Anuari que ofereix dades i informació analitzada en termes quantitatius i estructurals sobre els següents sectors culturals: arts escèniques (teatre, dansa i òpera), música clàssica, música moderna, cinema, música enregistrada, televisió, vídeo, ràdio i noves tecnologies (vídeo jocs). Per a cada apartat, l’anuari presenta un informe que analitza les principals dades del sector, en destaca els seus aspectes característics al llarg de l’any 2014 i aporta elements per a la comparació amb l’exercici anterior. Tot i la lleugera recuperació que semblen experimentar alguns dels indicadors, l’any 2014 s’hi observen encara els efectes acumulats de la crisi sobre el sector cultural. A continuació es mostra, per sectors, com han evolucionat els principals indicadors en els últims anys (es pren com a punt de partida l’any 2008, quan va començar la crisi econòmica).
 

Anuari SGAE 2015 Presentació
 

Arts escèniques

Des de l’any 2008 les arts escèniques han acumulat unes pèrdues del 31,9% en el nombre de representacions, del 29,9% en l’assistència i del 18,8% en recaptació (una millora respecte l’any anterior propiciada per la millora de les xifres del sector teatral). La diferència entre els descensos en assistència i recaptació s’explica per la incidència de certs espectacles amb preu elevat, així com el descens d’assistència a esdeveniments gratuïts o de preu molt reduït. Pel que fa a l’evolució entre 2013 i 2014, el nombre total de funcions va baixar un 2,3%. La dada positiva es troba en el nombre total d’espectadors que va augmentar de l’ordre de 6,5 punts percentuals i la recaptació que, amb l’IVA inclòs, va augmentar en un 5,5% durant el darrer any observat.

Teatre

A partir de 2008 s’han acumulat uns descensos del 30,4% en el nombre de representacions, l’assistència ha caigut un 27,5% i la recaptació ha reduït els seus ingressos totals un 9,5%. Respecte l’any 2013 el nombre de representacions ha baixat un 1,9%, però tant l’assistència com la recaptació van augmentar respecte l’any anterior en un 8,2% i 7,5%, respectivament.

Dansa

Des de 2008 el nombre de funcions de dansa ha caigut un 53,6%, l’assistència s’ha reduït un 44,1% i la recaptació ha baixat un 53%. Així doncs, i a diferencia del sector teatral, la dansa continua acumulant descensos en els seus indicadors. Comparant les dades amb les de 2013, el nombre de funcions l’any 2014 es va reduir un 8,3%, els espectadors van disminuir un 4,6% i la recaptació va caure un 6,2%.

Òpera i sarsuela

Com a la dansa, també s’experimenten davallades en els seus indicadors. Des de l’any 2008, el nombre de representacions s’ha vist reduït un 32,5%, el nombre d’espectadors ha caigut un 44,7% i s’ha perdut un 48,3% de recaptació. L’any 2014 les funcions es redueixen un 5,7%, els espectadors un 4,9% i la recaptació un 5,6% respecte el 2013.

Música clàssica

Aquest gènere també experimenta descensos en tots els seus indicadors. Si comparem les xifres de l’any 2014 amb les de l’any 2008, s’observen unes caigudes del 19,4% en el nombre de concerts, del 20,3% en el nombre d’espectadors i del 20,4% en la recaptació. Els descensos en 2014 respecte el 2013 són de l’ordre de 0,8 punts percentuals en el nombre de concerts, del 3% en el nombre d’espectadors i del 3,9% en la recaptació.

Música popular

L’any 2014 el nombre de concerts va baixar un 31,8% respecte el 2008, l’assistència un 35,8% i la recaptació un 13,2%. Si descomptem les dades de macroconcerts i grans festivals, aquests descensos arriben fins al 39,1% en assistents i al 21% en recaptació. Cal tenir en compte, l'efecte sobre aquestes xifres de l'increment de l’IVA que, incorporat a aquestes xifres, aportaria uns descensos reals més acusats. Pel que fa a l’evolució entre 2013 i 2014, s’observa un descens en el nombre total de concerts de l’ordre del 8,3%, així com el nombre d’espectadors en un 3,9% (un 4,6% si descomptem els macrofestivals). La dada positiva es troba en la recaptació, que va augmentar un 7,4% (un 3,3% si no comptabilitzem els grans esdeveniments).

Música enregistrada

En aquest apartat, l’any 2014 es percep un cert canvi de tendència. Tot i que comparativament amb el 2009 la recaptació continua a la baixa, amb un 56% menys de recaptació (percentatge que augmenta si el comparem amb les xifres d’anys anteriors), les xifres totals de vendes del sector s’acosten als valors obtinguts al 2011. En línies generals, entre 2013 i 2014 el mercat de música enregistrada ha obtingut un creixement del 25,1%. El mercat físic segueix representant la major part de les vendes totals de música gravada (58%) i mostra un lleuger creixement respecte l’any 2013 de l’ordre de 21,4 punts percentuals. El mercat digital per la seva banda (42% del total), mostra també un increment significatiu del 30,7% respecte l’any anterior; i més si es té en compte que venia d’un cert estancament en les seves xifres. Un augment que s’explica en aquest cas, gràcies a l’augment significatiu de la música en streaming (un augment del 49% respecte l’any 2013). D’altra banda, cal remarcar que aquest mercat està canviant, mentre que el 2008 el mercat físic acumulava un pes relatiu del 88,5% del total, en 2014 s’ha reduït fins al 58%. I és sobretot, la música en streaming la que està augmentant més en aquest últims anys.

Cinema

També aquest sector experimenta un canvi de tendència a l’alça respecte nombre d’espectadors i recaptació per entrades, però donades les pèrdues acumulades en els últims anys, l’exhibició cinematogràfica ha acumulat unes pèrdues totals respecte l’any 2008 de l’ordre del 18,3% en assistència i un 16,6% de recaptació. Si comparem les xifres amb les de l’any 2013, el nombre de sessions va disminuir un 1,7%, es van vendre un 14,8% més d’entrades, així com un augment en la recaptació del 4,3%. El nombre de sales i sessions no ha fet que disminuir en aquests anys, prop d’un 11% des de 2008; percentatge que augmenta fins 15,8% al 2004, any on s’arriba al seu màxim de sales d’exhibició.

Vídeo

Aquest mercat va ser dels primers que va començar a experimentar retrocés en les seves xifres. A partir de 2003 i 2004 ja es van començar a acumular caigudes importants per al sector. Tot i la tímida recuperació en les vendes d’aquest darrer any, entre 2008 i 2014 les pèrdues acumulades assoleix el 67,1%. Respecte el 2013, la recaptació total de 2014 augmenta en un 6,7%. El 96% de la recaptació total prové de les vendes (un 9% superiors respecte el 2013) i el 4% restant, en concepte de lloguer (que representa una disminució del 29,7% respecte el període anterior).

Televisió

Tot i el lleu descens del consum televisiu experimentat en el 2014 (tendència iniciada ja en el 2012), l’increment acumulat des de 2008 arriba al 5,3%, que es tradueix amb un consum mitjà per habitant al dia de 12 minuts més que el 2008.

Respecte el 2013, l’any 2014 experimenta un augment en els ingressos publicitaris de l’ordre de 10,9 punts percentuals, sent les televisions de pagament les que experimenten un major augment (36% més). Tot i això, els ingressos publicitaris, des de 2007, acumulen un descens 45,5%

Radio

Prenen com a referencia l’any 2008, el consum radiofònic ha augmentat un 3,8% des d’aleshores, amb una mitjana de consum diari per oient de dilluns a diumenge de 108 minuts diaris. Tot i això, i de la mateixa manera que amb la televisió, el consum radiofònic segueix la seva tendència descendent iniciada al 2012. La nota positiva es troba en el volum d’ingressos per concepte publicitari: tot i que el sector acumula un descens del 31% des de 2008, entre 2013 i 2014 els ingressos publicitaris del han augmentat un 3,9%.

Noves tecnologies: videojocs

També en el sector dels videojocs es percep un cert canvi de tendència. En aquest sentit, el volum total de vendes del sector l’any 2014 (tant física com online) ha experimentat un creixement de l’ordre del 6,8% respecte l’any anterior. Un augment propiciat pel creixement exponencial que han suposat les vendes online, un 41,7% superior respecte 2013.

Per la seva banda, tot i que de forma menys acusada, el mercat físic continua en retrocés i en el 2014 el volum de vendes (hardware, software i perifèrics) cau 0,9% respecte l’any anterior. Si comparem les dades de 2014 amb el 2008, el descens acumulat del mercat físic és del 47,3%


 

Tots els volums de l'Anuari SGAE estan digitalitzats i se’n poden consultar, gratuïtament, tots els continguts i capítols.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fundación SGAE (2015). «Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales» Recuperat de http://www.anuariossgae.com/anuario2015/home.html

___________________________________________________________________________________________________________________________


 

*****