Anuari SGAE 2016 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals

Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

Anuari que ofereix dades i informació analitzada en termes quantitatius i estructurals sobre els següents sectors culturals: arts escèniques (teatre, dansa i òpera), música clàssica, música moderna, cinema, música enregistrada, televisió, vídeo, ràdio i noves tecnologies. Per a cada apartat, l’anuari presenta un informe que analitza les principals dades del sector, en destaca els seus aspectes característics al llarg de l’any 2015 i aporta elements per a la comparació amb l’exercici anterior.

Malgrat la tímida recuperació que semblen experimentar per segon any consecutiu alguns dels indicadors, l’any 2015 s’hi observen encara els efectes acumulats de la crisi sobre el sector cultural. A continuació es mostra, per sectors, com han evolucionat els principals indicadors en els últims anys (es pren com a punt de partida l’any 2008, quan va començar la crisi econòmica).
 

Presentació Anuario SGAE 2016
 

Arts escèniques

Des de l’any 2008 les arts escèniques han acumulat un descens del 33,4% en el nombre de representacions, del 30,6% en l’assistència i del 15,2% en recaptació. Respecte a 2014, la recaptació s’ha vist augmentada en 9,6 milions d’euros, tot i que l’oferta continua el seu descens any rere any, amb un 2% menys en el darrer exercici. Catalunya va acumular el 21,9% de l’oferta a l’estat, per darrere de la comunitat de Madrid amb el 32,4%. Quant al nombre d’assistents, el 2015 ha sofert un descens del 0,8% respecte a 2014.

Teatre

El 93,7% del total de les representacions d’arts escèniques realitzades durant el 2015 es tracta d’espectacles de teatre, fet que explica unes dinàmiques similars. A partir de 2008 s’han acumulat uns descensos del 31,8% en el nombre de representacions, l’assistència ha caigut un 27,7% i la recaptació ha reduït els seus ingressos totals un 4%. Respecte l’any 2014 el nombre de representacions ha baixat un 1,9%, seguint la dinàmica de l’any anterior, i l’assistència també cau un 0,3%. La recaptació però, va augmentar un 6,1%.

Dansa

Des de 2008 el nombre de funcions de dansa ha caigut un 55,6%, l’assistència s’ha reduït un 47% i la recaptació ha baixat un 54,7%. Es tracta del cas més dramàtic entre les arts escèniques, que ve acumulant descensos en els seus indicadors des de 2007. Comparant les dades amb les de 2014, el nombre de funcions l’any 2015 es va reduir un 4,2%, els espectadors van disminuir un 5,2% i la recaptació va caure un 3,5%.

Òpera i sarsuela

Prenent 2008 com a referència, el nombre de representacions s’ha vist reduït un 35,8%, el nombre d’espectadors ha caigut un 47,6% i s’ha perdut un 51,2% de recaptació. L’any 2015 les funcions es redueixen un 4,8%, els espectadors un 5,3% i la recaptació un 5,4% respecte el 2014.

Música clàssica

Les dades de música clàssica compten amb uns indicadors que mostren certa recuperació, després de 8 anys de descens. Si comparem les xifres de l’any 2015 amb les de l’any 2008, s’observen unes caigudes del 18,1% en el nombre de concerts, del 18% en l’assistència i del 16,1% en la recaptació en aquest període, un descens menys acusat que en la resta de sectors.

En aquest apartat cal destacar un petit augment de l’1,6% respecte a 2014 en el nombre de concerts, que s’explica per l’augment de l’oferta d’aquells de pagament.

Música popular

L’any 2015 el nombre de concerts va baixar un 34,9% respecte el 2008, l’assistència un 36,4% i, en canvi, la recaptació augmenta un 1,7%, sempre tenint en compte les xifres que aporten els macrofestivals i concerts de gran format. Si descomptem aquestes dades, els descensos arriben fins al 32,8% en assistents i al 24,8% en recaptació. Cal tenir en compte, l'efecte sobre aquestes xifres de l'increment de l’IVA que, incorporat, aportaria uns descensos reals més acusats.

Els resultats obtinguts en 2015 respecte a 2014, mostren un descens en el nombre total de concerts de l’ordre del 4,6%, així com el nombre d’espectadors en un 3,5% (un 4,9% si descomptem els macrofestivals). La dada positiva es troba de nou en 2015 en la recaptació, que va augmentar un 11%, malgrat que al descomptar les dades pels macrofestivals, aquesta cau un 4,7%.

Música enregistrada

Per segon any consecutiu, el 2015 manté el canvi de tendència, tot i que comparativament amb el 2008, la tendència continua a la baixa, amb un 41,4% menys de recaptació (percentatge que augmenta si el comparem amb les xifres d’anys anteriors). L’ascens progressiu del mercat digital minimitza aquesta davallada i suposa, en 2015, el 49,4% de tot el mercat de la música enregistrada.

La recaptació en 2015 ha augmentat un 6,9% respecte 2014, malgrat que si analitzem les dades del mercat físic, aquesta mostra un descens del 6,7%, que es veu salvat per l’ascens d’un 25,6% del mercat digital, on l’streaming representa un 82,2%. Cal destacar que en aquest exercici el volum de descàrregues d’arxius musicals ha sofert un descens del 17,5%, trencant la tendència alcista que venia gaudint des de 2012.

Cinema

També aquest sector manté la tendència a l’alça per segon any. Malgrat això, l’exhibició cinematogràfica ha acumulat unes pèrdues totals respecte l’any 2008 de l’ordre del 12% en assistència i un 8,6% de recaptació. Si comparem les xifres amb les de l’any 2014, el nombre de sessions va disminuir un 1%, però es van vendre un 7,8% més d’entrades, que va repercutir en una recaptació que augmenta un 9,6%.

Vídeo

Aquest mercat va ser dels primers que va començar a experimentar retrocés en les seves xifres. A partir de 2003 i 2004 ja es van començar a acumular caigudes importants per al sector. Tot i gaudir d’una recaptació que augmenta per segon any consecutiu – un 2,8% entre 2014 i 2015 – les pèrdues acumulades des de 2008 assoleixen el 66,2%.

El 96,8% de la recaptació total prové de les vendes (un 3,7% superiors respecte el 2014) i el 3,2% restant, en concepte de lloguer (que torna a sofrir una disminució del 18,2% respecte el període anterior).

Televisió

Tot i el lleu descens del consum televisiu experimentat en el 2015 (tendència iniciada ja en el 2012), l’increment acumulat des de 2008 es tradueix amb un consum mitjà per habitant al dia de 7 minuts més que el 2008. Respecte l’any 2014, s’experimenta un augment en els ingressos publicitaris de l’ordre del 6,4%, sent les televisions locals les que experimenten un major augment (53,9% més) seguides de les de pagament, amb un creixement del 21,3%. Tot i això, els ingressos publicitaris, des de 2008, acumulen un descens 29,3%.

Radio

Prenen com a referencia l’any 2008, el consum radiofònic es manté pràcticament igual amb una mitjana de consum diari per oient de dilluns a diumenge de 105 minuts diaris, un minut més que en 2008. De la mateixa manera que amb la televisió, el consum radiofònic segueix la seva tendència descendent iniciada al 2012. La nota positiva es troba en el volum d’ingressos per concepte publicitari: tot i que el sector acumula un descens del 29,3% des de 2008, entre 2014 i 2015 els ingressos publicitaris del han augmentat un 8%.

Noves tecnologies

El canvi més significatiu afecta a les videoconsoles amb un descens de l’11,8% respecte 2014 en el nombre de llars que disposen d’aquestes plataformes (un 27,6% en 2015). La televisió i el telèfon mòbil són els equipaments més comuns a més d’un 92% de les llars.

Quant a la penetració d’internet, el 76,6% de les llars compten  amb connexions pròpies, el que suposa un augment de 2,3 punts percentuals respecte 2014. Els equipaments més utilitzats per hi accedir són el telèfon mòbil (93,9%), l’ordinador portàtil (76,1%), l’ordinador fixe (71,4%) i la tauleta (59,1%).

Per la seva banda, la recaptació del mercat físic dels videojocs augmenta un 4,8% respecte 2014, tot i que el descens acumulat des de 2008 és del 44,8%.


 

Tots els volums de l'Anuari SGAE estan digitalitzats i se’n poden consultar, gratuïtament, tots els continguts i capítols.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fundación SGAE (2016). «Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales» Recuperat de http://www.anuariossgae.com/anuario2016/home.html

___________________________________________________________________________________________________________________________


 

*****