Avaluació estratègica. Filmoteca de Catalunya

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 

El CoNCA, en virtut de les seves competències, ha portat a terme l’avaluació estratègica de la Filmoteca de Catalunya i les seves activitats durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. De l’estudi i anàlisi metodològic de les dades obtingudes es poden destacar els següents aspectes d’interès:

Relatives a les relacions institucionals i l’organització interna

En paral·lel a qualsevol altre equipament públic, es considera d’interès l’establiment de contractes programa amb periodicitat a mitjà termini. En aquest acord cal detallar la vinculació entre les activitats que desenvolupa la Filmoteca i la dotació de recursos per part del Departament de Cultura, amb la qual cosa s’assegurarà el funcionament de l’equipament al llarg de dos o tres exercicis.

Es considera adient que la Filmoteca faci partícip de la seva activitat el sector cinematogràfic. En aquest sentit, és d’interès que s’articuli un comitè o consell de caràcter assessor, en el qual puguin estar representats els diversos agents i stakeholders dels àmbits acadèmic i de la indústria audiovisual.

En referència a l’edifici del raval

Cal que la Filmoteca pugui disposar dels espais actualment en ús per dependències administratives del Departament de Cultura. Una redistribució dels àmbits existents permetria disposar d’espais específics per a l’activitat (educativa, etc.) i d’altres de modulars i polivalents, aptes per a qualsevol modalitat de sessió pública o interna.

Tot i els impediments arquitectònics, cal la redefinició dels accessos interns, especialment els de les sales de projecció, per facilitar la mobilitat del públic i, alhora, permetre l’accés lliure a la sala d’exposicions temporals.

A fi de potenciar sinèrgies, cal aprofundir en els acords amb tercers en diversos projectes de cooperació que possibilitin la consecució dels objectius de l’equipament i que permetin la difusió de la cultura cinematogràfica pel territori.

Cal que el dimensionament de l’equip humà sigui l’adequat a les càrregues de treball. Altrament, l’estructura de personal ha de ser prou adaptable i formada de forma específica per a cobrir internament la major part de les necessitats del servei.

Amb independència del format jurídic que adopta la Filmoteca, actualment dependent de l’ICEC, li cal l’autonomia de gestió necessària que li permeti agilitzar el control i autoritzar les decisions respecte del pressupost i la despesa que executa.

Finançament i gestió dels recursos

L’aportació pública ha d’estar dimensionada al finançament necessari per a desenvolupar els objectius normatius. L’Administració dóna suport a la funció social i divulgadora de l’equipament, que es manifesta amb una política de preus populars; limitada la font bàsica d’autofinançament, cal que l’erari públic n’assumeixi el cost i doti amb suficiència la programació d’activitats i la tasca de protecció i conservació patrimonial.

En referència a les estratègies d’increment de l’autofinançament

Només l’economia d’escala pot permetre augmentar els ingressos per venda d’entrades; l’adaptació de l’oferta als públics potencials i les actuacions envers la promoció són les mesures prèvies a aquest creixement.

Cal activar la recerca de patrocinadors per a projectes a partir d’activitats amb suficient visibilitat pública per a suscitar l’interès de l’aportador privat.

És fonamental potenciar i donar a conèixer l’oferta tant dels serveis professionals com de les propostes educatives i familiars. Les tasques de tipus patrimonial i documental són susceptibles de col·laboració econòmica per part d’altres administracions, col·lectius, societats o particulars.

La disposició de tots els espais de la seu del Raval possibilitaria ampliar les possibilitats d’ingressos per lloguer de sales.

Respecte dels continguts i l’oferta

La Filmoteca ha d’insistir en la participació proactiva que l’identifica com a centre del sector, recollir les tendències més actuals i les propostes dels col·lectius professionals i acadèmics, amplificar-les i fer-ne ressò.

Quant a la territorialització de les activitats, cal ampliar l’actual xarxa territorial per a difondre la millor síntesi dels cicles que es programen a la seu central i les activitats vinculades.

Es considera necessari un Pla de Màrqueting actualitzat per a definir el posicionament de l’equipament i els segments de mercat potencials, a fi de dissenyar les estratègies i les accions operatives i comunicatives que possibilitin, entre d’altres objectius, assolir noves quotes de públic jove.

En relació a la funció social de l’equipament, en un entorn especialment sensible, cal planificar l’estratègia a llarg termini i desenvolupar els objectius i el programa d’actuacions enfocat als col·lectius multiculturals i als d’integració especial o en risc social i a la cooperació amb organitzacions del barri.

Són imprescindibles les eines i els recursos que potenciïn l’aprofitament màxim del web:

• Cal activar la venda d’entrades mitjançant el web (ticketing on line) i fer-la totalment operativa.

• El programari d’inventari, classificació i consulta dels fons patrimonials i fílmics (Mobydoc) ha de ser consultable en obert via web.

• El web ha de disposar dels recursos multimèdia que permetin accedir directament als fons fílmics.

• L’accés web ha de tractar els fons cinematogràfics com una globalitat, amb els recursos fílmics, els materials gràfics i documentals i tota referència integrada en la consulta.

 • El web s’ha d’emprar com una finestra alternativa de continguts, amb l’arxiu d’activitats, enllaços d’interès, notícies, exposicions virtuals i plataforma de recerca i publicació digital.

Per a actuar com a centre de recerca i fomentar l’estudi i anàlisi dels seus fons seria d’interès establir col·laboracions amb investigadors, grups de recerca i universitats.

Oportunitats de l’entorn

La crisi de la indústria del cinema s’ha traduït en el tancament de diferents agents del sector. A fi d’evitar la desaparició de patrimoni fílmic i dels mitjans tècnics vinculats (laboratoris de revelatge, etc.), cal que l’equipament exerceixi el lideratge sectorial en la seva recuperació i, si s’escau, en la seva internalització.

La nova seu del Raval incorpora als mitjans més moderns l’essència de l’espectacle cinematogràfic. Amb unes noves generacions de públic avesades al consum del cinema fora de sala, esdevé un atractiu singular l’experiència de viure les projeccions en un entorn propi i singular.

El cinema és una eina adient per a la cohesió i la integració social. La Filmoteca, ubicada en un dels barris més multiculturals del país, té els arguments per atraure diferents usuaris amb propostes diverses i esdevenir una referència comuna. Davant les inquietuds socials del moment, l’existència de l’equipament com a nexe de la diversitat supera el seu interès intrínsecament sectorial.


 

PDF  Avaluació Estratègica Filmoteca de Catalunya (exercicis 2012-2014)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris