Mapa interactiu del desplegament dels fons Next Generation EU a Catalunya per municipis


La Generalitat ha publicat un mapa interactiu on es pot filtrar per tipus de convocatòria, l'àmbit sectorial o el territori el desplegament dels fons Next Generation EU a Catalunya per municipis. La Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, per l'elaboració del mapa ha extret i processat la informació publicada fins al 12 de maig del 2023 de les resolucions definitives d'atorgament.
 

Aquesta eina interactiva i visual agrupa tota la informació dels recursos que arriben a Catalunya procedents de les diferenents administracions que canalitzen aquests fons europeus (Generalitat, govern central i altres organismes públics).
 

La informació que apareix al mapa s’actualitzarà periòdicament i permet conèixer la distribució que s’ha fet d’aquests recursos, a través de les convocatòries, a les diferents àrees geogràfiques del territori, ja sigui per vegueries, per comarques o per municipis. En definitiva, una representació gràfica de com s’estan utilitzant els fons.
 

El mapa conté dades de les convocatòries resoltes i situa al territori els fons captats per ens locals, empreses, centres de recerca, centres de formació o altres entitats, ubicats en aquell punt geogràfic concret. No té en compte les licitacions ni les concessions directes de les administracions a altres entitats del sector públic.
 

Per elaborar aquest mapa, la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d’Estat ha extret i processat la informació publicada fins al 12 de maig del 2023 a les resolucions definitives d’atorgament publicades a l’e-tauler de la Generalitat, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i les pàgines web dels ministeris i altres entitats convocants. No es comptabilitzen les resolucions provisionals ni les propostes de resolució definitives.

 


 

Clica a la imatge per consultar el mapa interacctiu

 


 

Els filtres que ofereix el cercador permeten a l’usuari personalitzar la seva experiència de visualització. Així, es pot classificar la informació per:
 

  • Tipologia de convocatòries: publicades per la Generalitat, per l’Estat o per ambdues administracions

  • Any de publicació de la resolució d’atorgament: 2020, 2021, 2022 o 2023

  • Àmbit sectorial: qualsevol dels 26 components  (cultura) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

  • Òrgan convocant: els departaments de la Generalitat o els ministeris en el cas de les convocatòries publicades per l’Estat

  • Tipologia de beneficiari classificada en tres nivells: un primer nivell que diferencia entre entitats públiques o privades. Un segon que identifica el col·lectiu al qual pertany el beneficiari (centres de recerca i/o formació, empreses, corporacions locals, entitats sense ànim de lucre, etc.) i un tercer que permet buscar perceptors de fons més específics, com ara ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis, universitats, entre altres.

  • Entitat beneficiària: totes les entitats que han rebut fons a Catalunya

  • Territori: el cercador permet filtrar per vegueria, comarca o municipi 
 

_________________________________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació del Govern de Catalunya - 28 de juny 2023.