Avaluació estratègica Model teòric i aplicació

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

«La expressió de l’auditoria cultural, implica el seguiment i la valoració en l’aplicació pràctica de les polítiques culturals que, definides per l’Administració, es desenvolupen mitjançant equipaments als quals s’encarrega la funció finalista. Altrament, es conforma com l’instrument que, en referència a les organitzacions objecte d’anàlisi, verifica la correcció de la proposta d’activitats i de la seva execució envers els objectius proposats i el sistema d’avaluació que s’hagi establert per fer-ne el seguiment, amb la finalitat central que les seves conclusions vehiculin les decisions precises per assolir una major quota de rellevància en els objectius, eficàcia en la consecució i eficiència en l’ús apropiat dels recursos disponibles.

La singularitat de l’avaluació estratègica és motivada per l’escala de la seva aplicació, a nivell microeconòmic, centrada individualment en els equipaments culturals, amb una voluntat exclusiva de focalitzar l’optimització de la gestió i la rendibilitat social en els ens instrumentals encarregats de transmetre les polítiques culturals o en aquells de privats amb fi cultural. En aquest sentit, el propòsit de l’informe d’avaluació és reflectir la imatge concreta i puntual de l’ens com a realitzador del projecte i incidir sobre els aspectes de millora aportant-hi possibles alternatives. El procés corresponent possibilita posar en valor els equipaments culturals, evidenciant en positiu la tasca realitzada vers els objectius socials i culturals que els caracteritzen.

A partir d’una estructura bàsica i estandarditzada d’obtenció i interpretació d’informació, es proposa un model de metodologia d’aplicació comuna a les diverses tipologies d’equipament existents, que adapta sistemàtiques conegudes i d’àmplia acceptació, i les desenvolupa amb la premissa bàsica que els processos de coneixement, anàlisi i evidència siguin emprats amb una Introducció 4 5 dinàmica de millora contínua que garanteixi l’optimització progressiva i constant del servei a la societat. Per assolir una comprensió aprofundida dels ens avaluats, es procedeix a gestionar informació quantitativa i qualitativa. La sistematització i complementació d’ambdues tipologies de dades incorpora valor afegit a l’estudi i el diferencia dels sistemes de control per indicadors exclusivament numèrics i de les apreciacions crítiques de tipus subjectiu.»

PDF Avaluació estratègica Model teòric i aplicació

PDF Evaluación estratégica Modelo teórico y aplicación

PDF Strategic Assessment Theoretical model and application

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris