Estadístiques de festivals: conceptes clau i pràctiques actuals

Institut d’Estadística de la Unesco (UIE)

Segons aquest manual, els festivals són un bon aparador de cultura i creativitat i pedra angular d’algunes estratègies de desenvolupament econòmic i atracció turística, però alerta que encara no s’han acabat de desenvolupar les eines adequades per mesurar l’impacte real dels festivals. El manual vol contribuir a omplir aquest buit i descriu els aspectes teòrics, conceptuals i pràctics que es fan servir en aquests moments per avaluar-ne l'impacte . Presenta els millors processos i metodologies per a la recollida de dades i proporciona un conjunt de recomanacions útils  per als organitzadors i organismes públics (estatals i/o locals) implicats en la celebració de festivals.

El document assenyala que una bona recollida i explotació de les dades sobre festivals pot contribuir a millorar el desenvolupament artístic i cultural, fomentar l’excel·lència i l’expressió artística, afavorir la diversitat cultural, promocionar la internacionalització dels artistes locals i incrementar els beneficis socioculturals per a les comunitats locals. Així mateix, també pot tenir un impacte molt positiu en el desenvolupament econòmic i industrial dels països, regions i ciutats ja que pot reforçar la seva posició i imatge, generar beneficis econòmics i augmentar el turisme. També pot ajudar a mesurar la relació entre beneficis i costos, avaluar el nivell de participació de la audiència i els impactes en l’economia local, així com aportar evidències del retorn de la inversió tant pública com privada. 

En la majoria de països els governs recullen tendències de dades dels principals festivals nacionals o regionals amb més prestigi artístic i internacional. Però pocs països són capaços de portar a terme un seguiment anual de dades de tots els festivals. I els motius són: manca de finançament i voluntat política, apatia per part dels agents particulars i de les comunitats o  pèrdua d’atractiu global dels festivals. I d’altra banda, la manca d’un bon sistema d’estadístiques culturals en general, fa més difícil produir dades amb rigor sobre festivals.

L’informe fa les recomanacions següents: 

  • Els festivals s’han d’avaluar des de múltiples aspectes per tal de poder incloure les perspectives de totes les parts interessades.
  • Els informes estadístics sobre festivals haurien de recollir un ampli rang de dades de base (tipus de festival, dimensions, propòsit i objectiu, si és rural o urbà, públic o privat, responsables i organitzadors,...); administratives (pressupost, patrocinis, exhibidors, empleats, venda d’entrades,...), i factors que intervenen (meteorologia, contextos econòmics nacionals i locals,...).
  • Les avaluacions d’impacte proporcionen una plataforma analítica sòlida per mesurar els festivals a partir de la recollida d’una sèrie de dades.
  • A qualsevol exercici per mesurar festivals cal especificar què es mesura i relacionar aquestes variables de manera apropiada amb els indicadors.
  • Les enquestes són els procediments més emprats per recollir dades i cal fer servir qüestionaris, entrevistes i enquestes ben estructurades, adreçades tant a assistents com a organitzadors, facilitar-les a través de diversos canals (in situ, en línia, per correu,..) i realitzar-les en el moment adequat.
  • Els exercicis estadístics sobre festivals han de mostrar indicacions clares sobre el tipus de dades que cal generar. S’han de recollir dades demogràfiques, socioeconòmiques, de motivacions i qualitat artística, visitants o pressupost. Així, s’han de generar patrons d’assistència, despesa, contribució econòmica directa i indirecta, contribució a l’ocupació i tipus d’ocupació generada, necessitats i motivacions dels agents que intervenen, beneficis socials del festival, rols i funció del festival, enfocaments de sostenibilitat dels organitzadors i qualitat i èxit del festival.
  • Tots els festivals han de portar un seguiment estadístic de cara a comprovar si el nombre de participants augmenta o disminueix d’un any per l’altra.

PDF Festival statistics: keyconceptsand corrent practices

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris