Call for papers pel monogràfic “Ciutat, creativitat i pràctiques culturals”

Call for papers per al monogràfic 'Ciutat, creativitat i pràctiques culturals'

Revista Debats. Revista de cultura, poder i societat 

http://revistadebats.net/announcement/view/31

Coordinador: Ricardo Klein (Departament de Sociologia, Universitat de València)
 

Data de lliurament dels resums: 15 de febrer gener 2021

Data de lliurament dels articles complets: 1 de juny 2021
 

A les ciutats actuals, s’hi revelen grans possibilitats per a la cultura com a motor transformador de la seva dinàmica quotidiana. Els límits, efectes inesperats i resistències a aquestes dinàmiques marquen una nova etapa per a les pràctiques artístic-culturals en el segle XXI. Aquesta nova centralitat de la cultura ha permès a les ciutats, entre altres aspectes, el desenvolupament de clústers culturals o la creació de barris artístics, activant la participació de tot l’ecosistema cultural, des de l’activisme militant, la participació comunitària a escala local fins a la creació i gestió de grans equipaments i institucions culturals. Precisament, una característica d’aquestes ciutats és la utilització de grans infraestructures culturals de cara a millorar la imatge-ciutat (branding urbà) i la constitució de pràctiques participatives amb l’objectiu d’assolir processos de revitalització urbana. Aquesta metodologia de treball es consolida, per exemple, des de models de política cultural pública que conceben la creativitat urbana com un actiu estructurant de les noves morfologies de les metròpolis.

A través d’aquests mecanismes es busquen soldar sinèrgies entre la ciutat, diferents camins de regeneració urbana i la contextura de noves pràctiques artístic-culturals en els espais públics. Exemple d’això és el teixit associatiu que es representa en accions de ciutadania cultural, com ara la consolidació dels drets culturals per als habitants de la ciutat, dins el marc del que s’anomena Cultura (Visca) Comunitària. De la mateixa manera, el projecte de creativitat urbana va marcant una agenda pública i política per tal de consagrar la cultura dins d’un model de ciutat que pretén renovar l’entorn urbà en procés de degradació, tant a escala local com en termes globals, així com reorientar el paper de la instal·lació d’institucions i equipaments culturals. Per exemple, l’aparició de fenòmens com l’street art ha consolidat la imatge de ciutat a través d’una atracció turística i urbana, potenciant el seu valor estètic i urbà. Aquest tipus de nous paisatges fan de les ciutats un entramat complex, que en molts casos entra en contradicció amb la pròpia agenda institucional polític-pública.

El present monogràfic busca presentar estudis i investigacions teòriques i/o empíriques en l’àmbit de la cultura i la política cultural en el marc de les ciutats, la creativitat urbana i les pràctiques artístic-culturals. Particularment, es tindran en compte aportacions provinents de disciplines afins a la sociologia de la cultura i les arts, l’urbanisme creatiu i la gestió cultural. Seran especialment benvingudes les aportacions que proposin una perspectiva multidisciplinària i amb presentació d’anàlisi de casos.

El monogràfic valorarà la publicació d’articles sobre els temes següents:

  • Ciutat i dret a la cultura;
  • Ciutat i pràctiques artístic-culturals amb perspectiva de gènere;
  • Ciutadania cultural, drets culturals i pràctiques culturals;
  • Gestió cultural a la ciutat;
  • Participació i iniciatives d’acció cultural a la ciutat;
  • Polítiques culturals aplicades a la ciutat i als espais públics;
  • Descentralització de la cultura a la ciutat;
  • Pràctiques artístiques a la ciutat en els plans, programes i projectes culturals de l’administració pública, el sector privat i el tercer sector;
  • Processos de revitalització urbana i creativitat;
  • Urbanisme creatiu i participació artístic-cultural.

Terminis d’entrega i instruccions:

Els articles podran ser escrits en català, castellà o anglès. Els resums, amb un títol clar i d’un màxim de 800 paraules, hauran d’enviar-se electrònicament al correu de l’editor d’aquest monogràfic (ricardo.klein@uv.es), així com a l’equip editorial de la revista (secretaria.debats@dival.es) abans del 15 de febrer de 2021.

L’editor notificarà als autors/es abans del 28 de febrer de 2021 en relació amb les seves propostes de contribucions i els autors/es dels resums acceptats hauran de seguir les instruccions de la revista per enviar els seus articles complets abans de l’1 de juny de 2021. La revista i l’editor notificaran la primera ronda de revisions dels articles el 15 de novembre de 2021 i la publicació final del monogràfic està prevista per 2022.

Els articles no hauran d’excedir les 8000 paraules (notes i bibliografia inclosa) i hauran de seguir les directrius de la revista. Un cop pujats els articles a la plataforma, aquells que s’ajustin a les directrius de la revista i a les temàtiques de la present convocatòria, passaran per un procés de revisió peer review.