F_MDAT | Finestres Mostra D'Artistes Transterritorial


Videografies d'artistes i pràctiques culturals comunitàries, que es mostren en un format expositiu en viu en línia. Aquesta exposició virtual en viu té com a objectiu suscitar diàlegs transterritoriales relacionats amb la sobirania alimentària, l'accés a l'aigua i els sentiments i pensaments sobre el que és la comunitat.

Videographies of artists and cultural community practices, which are shown in an exhibition format alive- online. This virtual-live exposition aims to spark transnational dialogues related to Food Sovereignty, Access to Water & Feelings, and Thoughts about what is Community.

Videografías de artistas y prácticas culturales comunitarias, que se muestran en un formato expositivo en vivo online. Esta exposición virtual en vivo tiene como objetivo suscitar diálogos transterritoriales relacionados con la soberanía alimentaria, el acceso al agua y los sentimientos y pensamientos sobre lo que es la comunidad.

/


 
F_MDAT / W_ATA convoca obertament a artistes / comunitats que són membres de l'associació, estan en procés o volen ser-ho; i proposa programar, mostrar i intervenir des de les finestres dels espais, convocant a un públic específic i aleatori, on la forma integra els transeünts i dialoga amb l'espai públic.

F_MDAT/W_ATA openly convene artists/ communities that are members of the association, are in process, or want to be members; and proposes to program, show, and intervene from the windows of the spaces, convening a specific and random audience, where the form integrates passers-by and dialogues with the public space.

F_MDAT / W_ATA convoca abiertamente a artistas/ comunidades que son miembros de la asociación, están en proceso o quieren serlo; y propone programar, mostrar e intervenir desde las ventanas de los espacios, convocando a un público específico y aleatorio, donde la forma integra a los transeúntes y dialoga con el espacio público.


 
 

W_ATA/F_MDAT Aplicacions/Applications/Aplicaciones/
 
 

Artists_https://docs.google.com/forms/d/13jPuwAk91E81H--Tm1pKr4XaGqUt7YlzcsAvds8_ZpU/edit

Spaces_https://docs.google.com/forms/d/1opNu5dgB6QTybK4jren9SMDA42ksv-ZKYqFxjW-hwLo/edit