Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2021


La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es va situar en  186.000 persones el primer trimestre de 2021 i va créixer un 5,2%. Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 106.600 homes i 79.400 dones i mostra un creixement interanual del 13,1% en el cas de les dones i del 0,1% en el cas dels homes.

Per situació professional, la població assalariada disminueix un -0,9% aquest trimestre, mentre que la no assalariada augmenta en un 16,8%. El sector cultural aplega el 5,5% de la població ocupada a Catalunya, aquest primer trimestre de 2021. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural s'ha reduït un -2,4% respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 4 %.
 
 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T1/2018–T1/2021


 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T1/2018–T1/2021


 

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T1/2016–T1/2021


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat