Les competències en cultura d’acord amb la nova llei de l’administració local

L’aprovació i entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) el passat 31 de desembre ha introduït una nova ordenació  de les competències dels ens locals que afectarà, i de fet ja està afectant, a les activitats i serveis que fins ara venien prestant els ens locals. En aquest article analitzarem breument l’impacte que aquesta nova regulació té sobre les competències dels ajuntaments en matèria de cultura tant des de la perspectiva de l’statuo quo vigent com de la incidència que la nova regulació pugui tenir en un escenari futur. També seran objecte d’atenció les possibilitats que la pròpia normativa conté per poder fer una interpretació el més favorable possible al reconeixement als municipis d’un camp d’actuació propi i específic en matèria de gestió cultural. 

És ben sabut que la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) ha comportat canvis en l’ordenació de les competències municipals. No és senzill destriar en quins casos les competències s’acorden amb la llei i en quins no, ja que tot i les restriccions que aquesta imposa existeixen possibles vies per seguir prestant aquests serveis, les quals impliquen un cert coneixement de l’articulat legal. Per això us oferim aquest article del lletrat Rafael Herrero en què s’explica, de manera clara i didàctica, com contempla la LRSAL les competències directes o delegades en cultura, així com el seu possible efecte retroactiu i la necessària provisió de recursos econòmics.

 PDF El nou encaix a la LRBRL de les competències dels ajuntaments en matèria de cultura: propostes per una interpretació extensiva