Pla d’Equipaments Culturals de Castellví de la Marca. Estudi de la Societat Cultural la Munienca.

La Diputació de Barcelona acaba de lliurar a l’Ajuntament de Castellví de la Marca el Pla d’Equipaments Culturals de Castellví de la Marca. Estudi de la Societat Cultural la Munienca.

Aquest treball ha tingut com a objectiu analitzar el context cultural del municipi, per identificar el rol que l’entitat i l’equipament de la Societat Cultural la Munienca representa dins els equipaments culturals del municipi. Aquest espai compta amb una llarga trajectòria de promoció de la cultura però actualment no compleix la normativa d’accessibilitat i seguretat, el treball inclou les recomanacions necessàries per tal d’adequar-lo a la normativa vigent i així recuperar i potenciar un immoble amb un alt valor simbòlic i d’identificació per la població del municipi.

La singularitat d’aquest projecte radica en la col·laboració entre diferents  serveis de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir a l’Ajuntament una estratègia el més completa i integral possible. Per una banda el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) ha elaborat una diagnosi de l’estat actual dels equipaments culturals, i un anàlisi de la particularitat de la Societat Cultural la Munienca per tal de justificar-ne la seva intervenció. Per l’altra, el Servei d’Equipaments i Espais Públics (SEEP) ha fet un estudi per adequar les instal·lacions d’aquest espai a la normativa vigent (seguretat, accessibilitat, incompliments, elements que precisen adequació, cost de les intervencions, etc).

PDF: Pla d’Equipaments Culturals de Castellví de la Marca. Estudi de la Societat Cultural la Munienca.