La cultura com a eina de cohesió territorial

Obdulia Domínguez i Manel Gil (EDAS| Ajuntament de Vacarisses | Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona

Pla d’acció cultural de Vacarisses

Els valors culturals com la creativitat, memòria generacional, diversitat i el coneixement contribueixen al desenvolupament i satisfacció personal, motiu pel qual són cada vegada més importants i reconeguts per les polítiques culturals. Tanmateix, aquests beneficis també es tradueixen en el benestar col·lectiu perquè actuen com un element que fonamenta el sentiment d’arrelament, atès que la pràctica conjunta d’activitats culturals ajuda a cohesionar els grups socials.

Per bé que des de l’administració pública es fomenten aquests valors arreu, el seu estímul, des de la perspectiva de la cohesió territorial, és especialment necessari en aquells municipis que pateixen una certa fragmentació com a conseqüència d’una trama urbanística complexa o una geografia accidentada, entre d’altres.

Un exemple n’és Vacarisses, un municipi que pretén recórrer a la cultura per contrarestar la dispersió que el caracteritza: un centre urbà condicionat per una orografia amb desnivells i amb múltiples nuclis poblacionals i urbanitzacions que es troben a una considerable distància entre elles. Això dificulta la participació activa i impedeix consolidar el sentiment de pertinença dels habitants dels nuclis més allunyats pel fet que són, en gran mesura, nouvinguts procedents de la resta del Vallès Occidental i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que solen fer un ús dormitori del municipi, i que duen a terme la seva vida quotidiana al marge del nucli central.

Davant d’aquesta necessitat, l’Ajuntament de Vacarisses, amb el suport tècnic del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un document estratègic que defineixi propostes per al disseny i promoció de les polítiques culturals locals al llarg dels propers anys. Així, la finalitat del projecte rau en generar cohesió social al municipi, entre el nucli i les urbanitzacions, com també repensar els espais i equipaments municipals per tal que contribueixin a generar un entorn cultural ric, divers i en creixement.

Un cop definits els objectius del pla, aquest s’ha estructurat de la manera següent:

Diagnosi: l’objectiu d’aquest apartat és reflectir la realitat cultural del municipi, els agents socials implicats, els equipaments i recursos disponibles, etc. Per al desenvolupament del primer bloc s’ha procedit a analitzar dades socioeconòmiques, s’han visitat els diferents equipaments culturals del municipi i s’han realitzat un seguit d’entrevistes amb els agents clau a la vida cultural local.

Definició dels eixos estratègics: el segon bloc del pla consisteix a establir un conjunt d’estratègies que han de permetre vertebrar l’activitat cultural del municipi en els propers anys en funció de les necessitats detectades en el procés de diagnosi. Per a tal fi s’han analitzat documents i fonts disponibles, s’han acordat reunions amb l’equip municipal per a la definició dels eixos estratègics i, per últim, s’ha organitzat una jornada participativa per tal que la ciutadania pogués debatre i fer noves aportacions a l’esborrany de les estratègies definides.

Les àrees d’actuació sobre les quals l’Ajuntament de Vacarisses haurà de desenvolupar les seves futures polítiques culturals han quedat definides en quatre eixos estratègics: generar una oferta cultural integradora; articular una xarxa d’equipaments culturals; coordinar i fomentar la participació; promocionar la identitat i el patrimoni. Cadascun d’ells inclou les seves respectives línies d’acció, les quals alhora contenen informació sobre els agents que s’hi han d’implicar.

Com a conclusió final cal destacar que es tracta d’un document que posa l’accent en la dimensió territorial i comunitària de l’acció cultural, ja que amb ell es pretén que la ciutadania esdevingui un teixit sociocultural dinàmic pel municipi. Alhora, per reforçar aquest vessant, en el procés d’elaboració del document s’ha volgut comptar amb la participació explícita de les associacions locals com a element de garantia per a la definició d’unes línies estratègiques consensuades. 

El Castell de Vacarisses, edifici que actualment acull la biblioteca municipal 


 

PDF: Pla d'acció Cultural de Vacarisses
Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris