Drets culturals, drets humans i llibertats fonamentals a l'espai públic.

L'espai públic és un espai lliure, inclusiu i divers de persones que gaudeixen realment de les mateixes oportunitats, drets humans i culturals?

Avui, 22 d’octubre, serà presentat a l’Assemblea General de les Nacions Unides l’informe «Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms», de Karima Bennoune, relatora especial sobre els drets culturals

L’infome es centra en la importància dels espais públics pel lliure gaudi dels drets humans, i en particular, dels drets culturals. S’assenyala que per tal d’assegurar la garanties de drets humans recollides als diversos instruments internacionals, especialment pel que fa als drets culturals, és necessari que totes les persones gaudeixin d’espais públics adequats, sense cap mena discriminació. Per tant l’espai públic ha de ser considerat com un assumpte relatiu als drets humans.

D’una banda, descriu els usos i possibilitats de l’espai públic per part de diferents col·lectius; dones, persones amb discapacitat, orientació sexual i identitat de gènere, infància i joventut, persones sense sostre.

És també interessant fer esment d’un seguit de recomanacions adreçades als estats membres de les Nacions Unides. Algunes de les més destacades son: 

  • Reconèixer la importància que existeixin espais públics que siguin inclusius, oberts i accessibles pel gaudi dels drets humans i adoptar un enfocament basat en els drets humans que es centri en els drets culturals.
  • Respectar, garantir, protegir i fer efectius els drets humans en els espais públics.
  • Procurar que els processos administratius no representin una càrrega excessiva per a l’ús dels espais públics, entre altres coses publicant informació transparent sobre ells.


 


 

També es fa especial èmfasi a les autoritats locals, les quals haurien d’examinar els marcs jurídics i revisar les polítiques públiques, sobretot pel que fa al disseny d’espais públics inclusius. Algunes de les recomanacions son:

  • Adoptar una perspectiva de gènere en la planificació urbana i atenent sempre les necessitats de les dones i de les nenes, elaborant lleis i polítiques integrals per tal de prevenir i combatre la violència de gènere en els espais públics. 
  • Formar als funcionaris públics competents sobre el concepte d’espais públics inclusius.      


Podeu consultar el document sencer: 

PDF   Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales (ES)

HTML  Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms 

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris