Mapa d'Assegurances d'esdeveniments culturals

Són moltes els dubtes que tenallen les entitats quan volen contractar una pòlissa d’assegurança per l’organització d’una activitat. Quines normatives de referència convé tenir present per cobrir els socis i sòcies de l’entitat? Quina legislació regula les persones voluntàries? És necessari realitzar els mateixos tràmits quan l’activitat se celebra a la via pública, un espai cedit o a un local propi? Per clarificar tot el corpus legal que regeix aquestes casuístiques, Arç Cooperativa ha elaborat el Mapa d’assegurances d’esdeveniments associatius culturals i Juntes Directives. 

El document, encarregat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha estat elaborat per Javier Gómez (soci d’Arç Cooperativa) amb la col·laboració d'Oriol Cendra (tècnic de cultura de la Direcció General de Cultura, Associacionisme i Acció Culturals). Per facilitar-ne la consulta, no divideix les assegurances segons la naturalesa de l’entitat, sinó segons la tipologia concreta de l’activitat que vol desenvolupar. Més enllà de la responsabilitat civil de caràcter genèric, s’estableix sis possibles condicionants específics: activitats pirotècniques, que incloguin la presència d’animals, on hi intervinguin específicament bous, que impliquin la manipulació d’aliments, que desenvolupen activitats formatives, o que organitzen tallers de lleure.

Entre altres aspectes, el Mapa també explica a quines pòlisses cal remetre’s per cobrir possibles accidents, en quines situacions és d’obligat compliment contractar-les, o bé la possible responsabilitat de les Juntes Directives en l’exercici de les seves funcions.

La guia aporta conclusions sintètiques sobre la contractació d’assegurança que poden facilitar la gestió de les entitats: prioritzar les pòlisses anuals enfront de les temporals amb l’objectiu de reduir costos i tràmits;  seguint la mateixa filosofia, agrupar la contractació  en les entitats de segon nivell (federació, coordinadores, agrupacions...); assegurar els possibles danys que els socis de l’entitat poden cometre a tercers o a ells mateixos; comprovar que totes les empreses proveïdores amb les quals es treballa estan degudament assegurades; contractar la pòlissa de danys del local quan l’activitat programada se celebri en un local aliè a l’entitat, etcètera...


PDF Mapa d’assegurances d’esdeveniments culturals i Juntes Directives

Article publicat a Tornaveu el 16 de maig del 2017

Fes clic aquí per veure l’article original