El Cercle de Cultura pren la paraula en el debat sobre el projecte del llei del futur CoNCA

Cercle de Cultura

En ple procés de reforma de la llei del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), la junta de govern del Cercle de Cultura ha fet públic el document «Consideracions del Cercle de Cultura sobre la Proposta de nova llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts», en què expressa el seu posicionament envers els que haurien de ser els fonaments del futur CoNCA, parant atenció a la seva missió, les funcions i les pautes d’organització; una proposta «molt més propera» al «Document per a l'establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya», elaborat pel comissionat per al Consell de la Cultura i de les Arts el 2005, que a la proposta de nova llei elaborada recentment pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els aspectes principals de desavinença amb la proposta presentada al Parlament són els següents:

  • Missió: es reclama l’autoritat del futur CoNCA per exercir funcions executives quant a l’assignació dels recursos públics, a més de la independència en les seves actuacions i la seva regulació interna.
  • Funcions: es proposa el CoNCA com a «intermediari, d'amortidor i, si escau, d'àrbitre» entre els agents del sector cultural i la Generalitat, fet que comportaria un seguiment sistemàtic de l’estat del sector mitjançant un informe anual. Com a part activa en les polítiques cultural al territori, el CoNCA hauria de participar amb la Generalitat en l’elaboració de les línies estratègiques i grans objectius nacionals, mitjançant la redacció conjunta d’un ‘Programa Plurianual de Cultura’. També, per promoure i donar suport a activitats de producció i difusió de la cultura caldria comptar amb els recursos d’un ‘Fons de Promoció Cultural’, a la manera dels ‘arts councils’ anglosaxons. Aquest fons provindria, majoritàriament, dels Pressupostos de la Generalitat, i seria administrada per una comissió mixta i prèviament avaluada per grups d’experts independents.

  • Organització: es vol garantir l’autonomia total (política i normativa, organitzativa i financera) del CoNCA, per la qual cosa caldria evitar tot sistema de quotes, ja fossin polítiques, sectorials o de gènere, en l’elecció dels seus membres. A més, seria necessari establir un codi ètic que garantís la transparència mitjançant el rendiment de comptes al Parlament, a la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes.

Aquest decàleg de propostes s’acompanya d’una justificació prèvia en forma de consideracions sobre l’especificitat del sector cultural als països occidentals i sobre l’evolució de les polítiques culturals a Catalunya en les darreres dècades.


PDF Consideracions del Cercle de Cultura sobre la Proposta de nova llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris