Recomanacions per a les polítiques locals i regionals en matèria d’indústries creatives

Interreg Europa

Podeu consultar els informes d’anàlisi i recomanacions sobre indústries creatives i culturals (ICC) que es van presentar en les jornades que va organitzar el programa Interreg el passat mes de desembre a Bolònia per reflexionar sobre cooperació interregional, presentar experiències i projectes i informar sobre les principals tendències.

Donada la fragmentació administrativa, el solapament d’iniciatives i la manca actual de sinèrgies, els diversos informes aposten per generar iniciatives conjuntes en cooperació amb l’European Creative Industries Alliance, l’European Design Innovation Initiative, i el grup OMC en matèria d’indústries creatives dels programes Interreg i Urbact II.

Els informes recomanen a les administracions locals i regionals:

  • Impulsar la interacció i l’intercanvi entre administracions, empreses, mercats, professionals i altres agents dels diversos sectors involucrats en el desenvolupament de les ICC;
  • Crear i fomentar de dinàmiques flexibles, grups de treball i nous models de planificació política per poder donar resposta ràpida a les realitats canviants.
  • Realitzar estudis de diagnòstic, estats de la qüestió i anàlisis comparatives del sector de les ICC a cada territori per identificar punts forts i febles i identificar les màximes avantatges competitives.
  • Basar les noves aproximacions polítiques regionals en bones pràctiques ja existents.
  • Col·laborar amb les xarxes i federacions d’ICC, adoptar mesures de suport a la internacionalització de les ICC regionals i locals i facilitar l’accés al finançament.
  • Invertir en innovació per tal que els negocis creatius puguin millorar l’èxit econòmic de les companyies i fomentar l’intercanvi intersectorial;
  • A l’hora de transferir bones pràctiques en matèria d’ICC a cada territori s’ha de tenir clar que l’èxit depèn de tenir molt en compte les anàlisis i les realitats locals.
  • Adoptar sistemes innovadors de gestió i promoure els impactes i beneficis de cada una de les accions en altres sectors econòmics.

PDF Policy recommendations for supporting creative industries

PDF Creative industries. Interreg IVC analysis report

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris