Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2013

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

L’any 2013 es va registrar una mitjana anual de més de 163.000 persones ocupades en el sector de la cultura i de la creació. Aquesta xifra representa gairebé un 6% del total de població ocupada de Catalunya. Des d’un punt de vista comparatiu, el sector cultural i creatiu ocupa més gent que sectors econòmics considerats tradicionalment estratègics, com poden ser el de l’automòbil (83.600 ocupats), el químic (82.000) o el de l’alimentació (58.500).

Les dades formen part d’aquest, elaborat pel Departament de Cultura a partir de l’Enquesta de Població Activa a Catalunya.

En l’evolució de l’ocupació en el sector cultural i creatiu entre els anys 2009 i 2013, l’any 2011 va representar un any d’inflexió, en què es va arribar a una xifra màxima de 175.900 treballadors. L’any següent, el 2012, es va produir una davallada fins als 158.700 ocupats i l’any 2013 hi ha hagut una certa recuperació fins als 163.000 ocupats.

En relació a la resta de l’Estat, cal destacar que el 20% de les persones ocupades en el sector cultural i creatiu estan ubicades a Catalunya.


Perfil del treballador: home i jove

Gairebé 2 de cada 3 ocupats en el sector cultural i creatiu a Catalunya són homes: dels més de 163.000 treballadors que hi havia l’any 2013, només hi havia poc més de 60.000 dones, que representen el 36% de la població ocupada en aquest sector. Aquesta distribució contrasta amb la resta del mercat de treball català, on les dones representen al voltant del 47% de les persones ocupades.

Els treballadors del sector cultural i creatiu són relativament més joves que el conjunt de la població ocupada; l’any 2013, un 21.5% de la població ocupada tenia entre 16 i 29 anys i un 49.8%, entre 30 i 44 anys. Aquesta tendència, que es manté al llarg del període analitzat (2009-2013), contrasta amb l’estructura ocupacional de la resta de l’economia catalana, on els ocupats de 16 a 29 anys representen només un 14.5% de l’estructura ocupacional, i el grup de 45 anys i més, un 41.3%.

El sector cultural i creatiu registra un grau d’autoocupació més elevat que la resta del mercat laboral català. Entre els anys 2009 i 2013, la taxa d’assalarització (percentatge d’assalariats sobre l’ocupació total) a Catalunya se situà al voltant del 83-84%; en canvi, en el sector cultural i creatiu, aquesta taxa se situa al 70%.


Les dades estadístiques de l’EPA

Les dades estadístiques d’ocupació en el sector de la cultura i de la creació a Catalunya provenen  de l’Enquesta de Població Activa (EPA). L’EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l’Institut Nacional d’Estadística amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l’objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l’activitat econòmica de la població. L’Institut d’Estadística de Catalunya porta a terme una explotació detallada per a l’àmbit de Catalunya, de la qual s’obté una ampliació de resultats. 
 

El sector de la cultura i de la creació comprèn els següents codis de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 2009 (CCAE – 2009):

476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats

581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició

582 Edició de programes informàtics

591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió

592 Activitats d'enregistrament de so i edició musical

601 Activitats de radiodifusió

602 Activitats de programació i emissió de televisió

620 Serveis de tecnologies de la informació

631 Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web

639 Altres serveis d'informació

711 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

731 Publicitat

741 Activitats de disseny especialitzat

742 Activitats de fotografia

900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles

910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals


PDF  Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2013


Font:  Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris