Els museus locals creixen en públic, recursos propis i exposicions

Els museus adscrits a la Xarxa de Museus Locals (XML) de la Diputació de Barcelona continuen incrementant el seu públic: l'any 2012 van rebre 991.671 visitants, és a dir un 4,8% més que el 2011 (946.061 usuaris). Aquestes i altres dades es desprenen dels indicadors elaborats anualment per la Diputació a partir de les enquestes rebudes pels 64 museus –corresponents a 52 municipis de les comarques de Barcelona- que formen l'XML.

Destaca, però, la davallada d'un 5,1% del públic escolar, tot i que l'oferta d'activitats adreçada a aquest col·lectiu va créixer el 2012, amb un total de 815 activitats i 567 tallers, que representen un augment del 9% i del 35,3%, respectivament, en relació a l'any anterior. Les causes d'aquest descens de la demanada de les activats escolars cal buscar-les en la disminució de les sortides programades pels centres educatius, motivades en part per qüestions econòmiques.

Pel que fa a les dades de públic de les exposicions, la XML també va experimentar una disminució de visitants: 3,5% menys en les permanents i 2,2% menys en les temporals respecte del 2011. En contraposició a aquestes dades, destaca l'augment considerable dels usuaris d'activitats genèriques, amb un creixement d'un 17,7% i que representa un 36% sobre el públic total dels museus. Aquestes dades permeten concloure que el 2012 va ser un any positiu pel que fa als índexs de participació ciutadana en les activitats dels museus i reflecteixen una clara implicació social dels museus en la vida social i cultural dels municipis. Es pot afirmar que els usuaris d'aquestes activitats van ser principalment famílies i altres sectors actius de la població local.

Quant a les dades econòmiques, els museus locals van patir un descens de pressupost de l'1,9% -de 19.665.693 € (2011) a 19.288.284 € (2012)- i el pressupost mitjà per museu va passar de 307.276 € a 301.379 €, molt per sota dels valors que es tenien abans de la crisi econòmica, amb 328.000€ de mitjana per museu el 2005.

Com a dada positiva cal remarcar l'increment considerable dels recursos generats pels mateixos museus, situant així la taxa d'autofinançament en un 16,7%, amb un increment del 3,8%, respecte l'any anterior i doblant els valors del 2006, que era tan sols d'un 8,1%. Aquest increment és degut a què alguns museus han assumit directament la gestió dels equipaments abans externalitzada.

Respecte al funcionament i l'activitat interna cal constatar que els museus locals han continuat fen bona feina. Pel que fa a les exposicions temporals, tot i que l'any 2012 es van realitzar un 3,3% menys d'exposicions que el 2011, amb un total de 294 mostres inaugurades, els museus de la XML van fer un esforç considerable per produir exposicions pròpies, que van augmentar un 3,2% respecte l'any anterior. El nombre d'objectes prestats per exposicions temporals també va augmentar extraordinàriament, amb un increment d'un 60,6%, passant de 576 préstecs l'any 2011 a 925 el 2012.

En relació a les dades dels fons dels museus, destaca l'augment dels objectes: de 752.866 de l'any 2011 s'ha passat a 885.626, un significatiu increment del 17,6%. Aquest increment es deu en part a l'ingrés al museu dels objectes procedents de les excavacions arqueològiques. Així els fons arqueològics dels museus locals han estat els que més han crescut, un 39,6% respecte l'any anterior. En relació a la documentació de les col·leccions, el 2012, dels 64 museus de la xarxa, 21 tenien inventariat més del 90% dels seus fons i d'aquests, concretament 11 havien assolit el 100% inventariat. Cal recordar que la Diputació de Barcelona desenvolupa, des de l'any 2001, un programa de suport a l'inventari i documentació de les col·leccions dels museus de la XML, gràcies al qual s'han inventariat fins ara més de 100.000 objectes.

Les dades també indiquen una millora de les condicions de conservació de les col·leccions dels museus locals, i el 2012 un 76% dels equipaments disposaven de registre de les condicions ambientals, un 2,1% més que l'any 2011. La Diputació de Barcelona també ha contribuït ens els darrers anys a la conservació preventiva dels fons, i entre d'altres accions ha dotat els museus de la xarxa d'aparells de control i correcció de les condicions ambientals.

 PDF   Xarxa de Museus Locals. Dades 2012

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris