Estudi del sector audiovisual a Catalunya 2013

Una cinquantena d'empreses del sector audiovisual català estan des d'aquest dimecres agrupades en el nou Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya amb la mirada posada en la creació de noves oportunitats de negoci.

La principal eina que dota de continguts i arguments al clúster és aquest document 'Estudi del sector audiovisual 2013', elaborat per la Taula d'Entitats pel Foment de l'Audiovisual a Catalunya durant el primer trimestre d'enguany amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Segons l’estudi, el sector audiovisual català, dins les àrees de cinema i televisió, aglutina a Catalunya gairebé 1.700 empreses, tot i que no arriben a 800 les que tenen un o més treballadors. En el període de crisi econòmica ha desaparegut bona part del teixit industrial audiovisual.

Tot i aquesta dada negativa, la recerca constata que la transversalitat del sector audiovisual és important, i en un grau significatiu les empreses d’altres sectors incorporen activitats audiovisuals dins el seu negoci. L’estudi ha detectat al voltant de 100 empreses de l’àmbit dels continguts digitals (videojocs, Internet i mòbils) així com un miler d’empreses d’altres sectors (publicitat, disseny especialitzat, fotografia, tecnologia, etc.) que dediquen part de la seva capacitat a la producció i/o comercialització de continguts audiovisuals.

Les activitats amb una major concentració d’empreses són la producció de ficció i documentals i la postproducció d’imatge. En aquest sentit, és important destacar que el 53% de les empreses realitza diverses activitats, constituint un sector molt diversificat en les seves activitats.

El sector audiovisual té moltes empreses joves en el seu teixit: més d’un terç han nascut en els darrers 4 anys. A més, la major part de companyies estan ubicades a Barcelona ciutat, constituint per tant un sector altament concentrat i amb una clara orientació local, majoritàriament. En aquest sentit, la major part d’empreses enquestades (56%) desenvolupen el seu negoci a Catalunya.

La manca de finançament és una de les principals preocupacions del sector. Gairebé la meitat de les empreses consideren la seva situació feble o molt feble, i concretament la manca de liquiditat afecta de manera negativa al sector. Tot i la mala situació que pateix el sector per la baixada de les fonts tradicionals d’ingressos, un 57% de les empreses audiovisuals manifesten que han mantingut o augmentat el nombre de clients al llarg de 2012. I és que, en general, les empreses consideren que són competitives (62%).

Per fer front a la situació actual, la internacionalització és un aspecte en què les empreses del sector tenen recorregut de millora. Una de cada tres empreses té ja experiència en internacionalització, mentre que un altre terç té intenció d’impulsar iniciatives en aquest sentit. La major part d’iniciatives es concentren a la UE (44%), Amèrica Llatina (23%) o Nord Amèrica (18%).

Per altra banda, al voltant del 10% de les empreses consideren la situació del sector com a bona o molt bona. Gairebé un 40% la consideren dolenta, mentre que un 20% la consideren molt dolenta. La falta de finançament  és considerat el principal fre del sector, a una distància significativa de qualsevol altre aspecte, com la dimensió del mercat o la legislació fiscal existent (34%). L’atracció de negocis/inversors privats (31%) o l’accés a finançament bancari (28%) es consideren els principals aspectes a potenciar per millorar la situació del sector.

En aquest context, l’estudi estableix dos eixos clau de futur sobre els que s’ha d’incidir: el sector audiovisual requereix un nou model d’organització i desenvolupament, que faciliti la seva reconversió en un sector digital, integrant l’audiovisual dins l’Hipersector TIC  i cal incorporar els nous hàbits de consum, establint noves línies de negoci i monetització del negoci audiovisual, entre d’altres accions. Al mateix temps, és imprescindible impulsar la internacionalització i la creació de productes globals.

 PDF   Estudi del sector audiovisual a Catalunya 2013

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris